Muzykologia

HISTORIA

Początki księgozbioru muzykologicznego sięgają roku 1922 i powstania Seminarium Muzykologicznego na uniwersytecie w Poznaniu – wiążą się nierozerwalnie z historią poznańskiej muzykologii od czasów międzywojennych aż po czasy współczesne. Pieczątki sygnujące poszczególne egzemplarze obrazują przemiany, jakim ulegała poznańska muzykologia, począwszy od utworzenia Seminarium Muzykologicznego, poprzez Zakład Muzykologiczny, Musikwissenschaftliches Institut w okresie II wojny światowej, powojenny Zakład Muzykologii, Katedrę aż po Instytut Muzykologii. Dary prywatne i instytucjonalne pozyskiwane dzięki licznym kontaktom polskim i zagranicznym pracowników naukowych poznańskiej muzykologii tworzą najbardziej wartościową część księgozbioru muzykologicznego.

W 2015 roku, w związku z powstaniem Biblioteki Wydziału Historycznego UAM i zmianą struktury bibliotek instytutowych, Biblioteka Instytutu Muzykologii zostaje przekształcona w Sekcję Muzykologii BWH. Jej księgozbiór tworzy wydzieloną kolekcję muzykologiczną nowo powołanej biblioteki. Podstawowy kanon dyscypliny, sklasyfikowany i uporządkowany działowo, jest udostępniony w wolnym dostępie, umożliwiając czytelnikowi szeroki wybór materiałów. Część kolekcji, usytuowana w odrębnej, oszklonej przestrzeni, wraz z wyciszoną salą odsłuchu tworzy wydzielony DZIAŁ MUZYKALIA . Zabezpiecza on prawidłową działalność dydaktyczną Katedry Muzykologii. Znajdują się tu nuty drukowane z kanonu dydaktycznego, wszystkie wydawnictwa typu Dzieła Wszystkie oraz zbiory fonograficzne: nagrania dźwiękowe i audiowizualne na różnych nośnikach (płyty analogowe, CD i DVD).

Od 2019 roku, w związku ze zmianą struktury organizacyjnej UAM i nazwy biblioteki, kolekcja muzykologiczna jest jest częścią Biblioteki Collegium Historicum.

Od 2011 roku Biblioteka Katedry Muzykologii, obecnie Sekcja Muzykologii Collegium Historicum jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Bibliotek Muzycznych IAML (International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres) oraz prowadzi działalność w ramach Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP.

 

ZBIORY

Specjalistyczny księgozbiór (ok. 38 000 vol.) obejmuje literaturę z zakresu nauk muzykologicznych i pokrewnych, czasopisma muzyczne, nuty drukowane, dokumenty dźwiękowe i audiowizualne oraz inne materiały związane z praktyką muzyczną. Profil zbiorów jest podporządkowany badaniom naukowym realizowanym przez pracowników naukowych Katedry Muzykologii oraz prowadzonym przez nich zajęciom dydaktycznym. Dotyczy więc takich zagadnień, jak historia muzyki od antyku po XXI wiek, muzyka pozaeuropejska, muzyka popularna, estetyka muzyki, krytyka muzyczna, edytorstwo i praktyka wykonawcza, historia notacji muzycznej, harmonia, kontrapunkt, instrumentologia, akustyka muzyczna, analiza muzyczna, edytorstwo i praktyka wykonawcza.

 • Książki – ok. 12.000 vol. Kolekcja książek obejmuje swym zasięgiem muzykę zachodniego obszaru językowego, etnomuzykologię, muzykę popularną, jazz, instrumentologię, praktykę wykonawczą, etc.
  Wzbogaca ją obszerny zbiór słowników, encyklopedii, katalogów tematycznych i bibliografii.
 • Edycje nutowe – ok. 10.500 vol. Kolekcja obejmuje antologie nutowe, kompletne edycje dzieł kompozytorów, np. W.A. Mozarta, J. S. Bacha, P. Hindemitha, O. Messiaena etc. oraz pojedyncze dzieła w formie partytur, wyciągów fortepianowych czy ksiąg głosowych. W zbiorach znajdują się również cenne wydania faksymilowe kompozycji, głównie muzyki dawnej.
 • Czasopismaok. 6.600 vol. Kolekcja obejmuje 200 tytułów czasopism, w tym 144 zagranicznych i 56 polskich. Większość z nich to kompletne roczniki takich kluczowych czasopism, jak Acta Musicologica, Archiv fur Musikwissenschaft, Early Music History, Journal of Musicology, Journal of the American Musicological Society, Revue de Musicologie, Rivista Italiana di Musicologia. Tematyka czasopism oprócz historii muzyki dotyczy również etnomuzykologii, instrumentacji, praktyki wykonawczej, edukacji muzycznej oraz interdyscyplinarnych badań w muzykologii.
 • Dokumenty dźwiękowe i audiowizualne ok. 8.650 vol. Kolekcja obejmuje w większości muzykę europejską, nagrania operowe, etnomuzykologiczne, polską muzykę współczesną, muzykę popularną oraz kolekcje nagrań historycznych.
 • Prace magisterskie, doktorskie i habilitacyjne – 418 vol. Kolekcja obejmuje prace magisterskie i licencjackie oraz doktorskie i habilitacyjne z lat 1950 – 2013, obronione w Katedrze Muzykologii UAM.

PUBLIKACJE

 • Zbiory Biblioteki Zakładu Muzykologii, w: M. Jagielska, H. Kozak, B. Zakrzewska-Nikiporczyk, Przewodnik po sieci bibliotecznej UAM i innych bibliotekach naukowych miasta Poznania, Poznań 1984, s. 83-84.
 • Wilgocki Jerzy, Polnische musikwissenschaftliche Zeitschriften aus der Perspektive von 80 Jahren (1911 – 1991), w: Fontes Artis Musicae 39, 1992 Heft 1.
 • Wilgocki Jerzy, Zagraniczne czasopisma muzyczne w bibliotekach polskich, Poznań 1993.
 • Bether Liliana, Zbiory Kurta von Fischera ofiarowane Katedrze Muzykologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: katalog, Poznań 2002.
 • Nizińska Hanna, Fundacja Ernst von Siemens Musikstiftung dla Biblioteki Katedry Muzykologii, w: Życie Uniwersyteckie, 2004 nr 1.
 • Skalska Karolina, Współczesny warsztat informacyjny bibliotekarza muzycznego – próba charakterystyki, w: Europejska kultura muzyczna w polskich bibliotekach i archiwach, A. Patalas, St. Hrabia, Kraków 2008, s. 409 – 423.
 • Nizińska Hanna, Magia czarnego krążka. Kolekcja operowa Katedry Muzykologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w: Pierwsza Ogólnopolska Konferencja Fonotek: Fonoteka wczoraj, dziś jutro, Warszawa 11-12 May 2007 = The First Polish National Sound Library Conference: Sound Libraries yesterday, today and tomorrow, Warsav 11-12 May 2007, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Biblioteka Narodowa, 2008, s. 107 – 114.
 • Bether Liliana, Kolekcja mikrofilmów prof. Kurta von Fischera – źródła rękopiśmienne i drukowane, w: Biblioteka Muzyczna. Music Library 2007 – 2009, Warszawa. Sekcja Bibliotek Muzycznych SBP. Polska Grupa Narodowa IAML 2010, s. 167-187.
 • Nizińska Hanna, Polskie druki muzyczne z XIX wieku w Bibliotece Katedry Muzykologii  UAM w Poznaniu w: Biblioteka Muzyczna. Music Library 2007 – 2009, Warszawa, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Sekcja Bibliotek Muzycznych. Polska Grupa Narodowa IAML, 2010, s. 69 – 86.
 • Nizińska Hanna, Konferencja: Kościelne zbiory muzyczne w bibliotekach polskich-sprawozdanie, w: Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy Nr 1(31), Katowice 2013, s. 123-126.
 • Hanna Nizińska – Wygrał Polskę na fortepianie. Ignacy Jan Paderewski jako pianista i kompozytor, w: Rocznik Leszczyński 19/2019.
 • Liliana Bether – Black-music – początki nagrań muzyki afroamerykańskiej, w: Bibliotekarz 6/2019.
 • Liliana Bether – Wybrane kolekcje dźwiękowe on-line na świecie. Praktyka-edukacja-promocja, w: Archiwa dźwiękowe w Polsce – kolekcje, popularyzacja, rekonstrukcja, Warszawa, 2019.
 • Liliana Bether – Etnomuzykologiczne nagrania dźwiękowe na świecie. Historia i przegląd wybranych kolekcji, w: Archiwa dźwiękowe w Polsce – kolekcje, popularyzacja, rekonstrukcja, Warszawa, 2019.
 • Liliana Bether – Śladami zaginionej fonografii – poznańskie początki, w: Bibliotekarz 12/2019.

KONFERENCJE

 • Nizińska Hanna, Działalność edytorska ks. Józefa Surzyńskiego w świetle idei cecyliańskich” – referat wygłoszony podczas Konferencji „Kościelne Zbiory Muzyczne w bibliotekach Polskich”, zorganizowanej przez Sekcję Bibliotek Muzycznych SBP -Polska Grupa Narodowa IAML we współpracy z Archidiecezjalną Komisją ds. Śpiewu, Muzyki Kościelnej i Służby Liturgicznej oraz Archiwum Archidiecezjalnym w Gnieźnie, Gniezno 26-28 wrzesień 2012 r.
 • Nizińska Hanna, Integracja i specjalizacja. Zbiory muzyczne w interdyscyplinarnej bibliotece wydziałowej – komunikat wygłoszony podczas  XIII Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotekarzy Muzycznych i V Ogólnopolskiej Konferencji Fonotek „Biblioteki muzyczne  -fonoteki: inspiracja czy przeżytek”, zorganizowanej przez Sekcję Bibliotek Muzycznych SBP oraz Sekcję Fonotek SBP, Bydgoszcz  21-23 październik.2013 r.
 • Liliana Bether – Listy Prof. Łucjana Kamieńskiego, pierwszego kierownika Katedry Muzykologii na Uniwersytecie Poznańskim w zbiorach Biblioteki Wydziału Historycznego UAM w Poznaniu – komunikat wygłoszony podczas konferencji  „Archiwa muzyczne i spuścizny kompozytorskie w zbiorach bibliotek polskich”, Warszawa 1-2 grudnia 2016 r.
 • Hanna Nizińska – The microfilm collection of prof. Kurt von Fischer – Italian handwritten and printed sources”- poster na międzynarodowej konferencji  International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres, Accademia Nazionale di S. Cecilia, Rzym 3-9 lipiec 2016 r.
 • Hanna Nizińska – Między tradycją a przyszłością – warsztat informacyjny bibliotekarza muzycznego w erze cyfrowej – referat wygłoszony podczas XIV Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotekarzy Muzycznych „Muzyczne skarby bibliotekproweniencja, problematyka, promocja”, Akademia Muzyczna im. K. Lipińskiego, Wrocław 20-22 listopada 2017 r.
 • Hanna Nizińska – udział w międzynarodowej konferencji International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres, Lipsk  22-27 lipiec 2018 r.
 • Liliana Bether – Śladami zapomnianej fonografii – poznańskie początki– referat wygłoszony podczas VIII Ogólnopolskiej Konferencji Fonotek „Fonografia polska od Niepodległej do dziś”, Gołuchów, 13-14 maja 2019 r.
 • Hanna Nizińska – Oskar Kolberg and his contribution to the documentation of Polish folklor in the context of his „The Complete Works” – referat wygłoszony podczas międzynarodowej konferencji International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres, Uniwersytet Jagielloński,  Kraków 14-19.07.2019.

 

Hanna Nizińska