Historia / Wschodoznawstwo

 • Home
 • /
 • Historia / Wschodoznawstwo

MARZEC 2021

 1. Kultura – tożsamość – rozwój : b75-lecie polskiego Pomorza Zachodniego : praca zbiorowa / pod redakcją Marka Tałasiewicza i Kazimierza Kozłowskiego ; Szczecin, 2020.
 2. U-Booty na Morzu Śródziemnym 1943-1944 : zagłada / Łukasz Grześkowiak ; Warszawa, 2021.
 3. Jagiellonowie i ich świat : polityka kościelna i praktyki religijne Jagiellonów / pod redakcją Bożeny Czwojdrak, Jerzego Sperki i Piotra Węcowskiego ; Kraków, 2020.
 4. Historia Białorusi od czasów najdawniejszych do roku 1991 / Viachaslau Shved, Jerzy Grzybowski ; Warszawa, 2020.
 5. Szlachta ziemi bielskiej wobec bezkrólewi w XVI-XVII wieku / Emil Kalinowski ; Warszawa, 2020.
 6. Ostatni wielki szach : obraz Chosroesa II Parweza (591-628), króla Iranu, w “Krótkiej kronice końca sasanidzkiego imperium i wczesnego islamu” / Tomasz Sińczak ; Toruń, 2020.
 7. Kronika lat: 1374-1399 podkanclerza koronnego Klemensa z Moskorzewa herbu “Pilawa” / Ryszard Kurylczyk ; Toruń, 2020.
 8. Walczyć z tą epoką : o faszyzmie i humanizmie / Rob Riemen ; Kraków, 2020.
 9. Nazistowska rewolucja kulturalna / Johann Chapoutot ; Kraków, 2020.
 10. “Historiej starych” czytanie. Człowiek i świat w Chronografii albo Dziejopisie żywieckim Andrzeja Komonieckiego / Beata Stuchlik-Surowiak ; Katowice, 2020.
 11. Teodora Prodromosa Przygody Rodante i Dosyklesa / Marcin Cyrulski ; Katowice, 2020.
 12. Słownik biograficzny polskiego obozu narodowego. T. 1- / pod redakcją Krzysztofa Kawęckiego ; Warszawa, 2020.
 13. Europa Środkowo-Wschodnia – Polska i Niemcy w Europie : wybrane studia i eseje / Stefan Troebst ; przy współudziale Magdy Włostowskiej ; Kraków, 2020.
 14. Odsłony Cata : Stanisław Mackiewicz w listach / wybór: Natalia Ambroziak ; Warszawa, 2020.
 15. Scientia magnam laetitiam parat : studia z historii kultury, społeczeństwa i polityki ofiarowane profesorowi Kazimierzowi Maliszewskiemu / pod red. Adama Kucharskiego, Agnieszki Laddach, Wojciecha Piaska ; Toruń, 2020.
 16. Historyczne podstawy radykalizmu działalności politycznej Tadeusza Stańskiego : w świetle odtajnionych dokumentów Instytutu Pamięci Narodowej : (1977-1982) / Mariusz Skrzyszewski ; Warszawa, 2020.
 17. Klub Auschwitz i inne kluby : rwane opowieści przeżywców / Agnieszka Dauksza ; Kraków, 2021.
 18. Wojenne związki : Polki i Niemcy podczas okupacji / Maren Röger ; Warszawa, 2020.
 19. Polscy Żydzi dla Niepodległej (1918-1939) : historia, kultura, literatura / redakcja naukowa Sławomir Jacek Żurek ; Lublin, 2020.
 20. Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich : trzydzieści lat działalności (1989-2019) / Jarosław Kita ; Kraków, 2020.
 21. Znaczenie religii dla demokracji u Alexisa de Tocqueville’a / Igor Czernecki ; Toruń, 2020.
 22. Ukraińskie stulecie 1914-2014 : szkice historyczne / Tadeusz Andrzej Olszański ; Kraków, 2020.
 23. Czarna księga / pod redakcją Ilji Erenburga i Wasilija Grossmana ; Warszawa, 2020.
 24. Zmierzch demokracji : zwodniczy powab autorytaryzmu / Anne Applebaum ; Warszawa, 2020.
 25. Całkiem zwyczajny kraj : historia Polski bez martyrologii / Brian Porter-Szűcs ; Warszawa, 2021.
 26. Pod presją : co mówią o Zagładzie ci, którym odbieramy glos / Tomasz Żukowski ; Warszawa, 2021.
 27. Polska – Rosja : historia obsesji, obsesja historii / Andrzej Chwalba, Wojciech Harpula ; Kraków, 2021.
 28. Separatyzm Żydów i jego źródła / Roman Dmowski ; Wrocław, 2020.
 29. Diplomaties européennes : XIXe-XXIe siècle / Laurence Badel ; Paryż, 2021.
 30. Return passages : great American travel writing, 1780-1910 / Larzer Ziff ; New Heaven, 2020.
 31. Roman religious associations in Italy (1st – 3rd century) / Przemysław Wojciechowski ; Toruń, 2021.
 32. Księga wpisów kanclerzego wielkiego Jerzego Ossolińskiego MK 189 z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie z lat 1643-1648 / opracował Janusz S. Dąbrowski ; Warszawa, 2020.
 33. Księga wpisów kanclerzego wielkiego Jerzego Ossolińskiego MK 190 z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie z lat 1643-1650 / opracował Janusz S. Dąbrowski ; Warszawa, 2020.
 34. Królewicz Kazimierz Jagiellończyk : próba portretu / Kamila Grzymalska ; Kraków, 2021.
 35. Namiestnicy rzymskiej Syrii w czasach przełomu (324-361 n.e.) / Paweł Filipczak ; Łódź, 2020.
 36. Bitwa o Narwik / Asbjørn Jaklin ; Kraków, 2021.
 37. Rzeźnicy z OUN-UPA : Bandera, Szeptycki i ludobójstwo Polaków / Marek A. Koprowski ; Poznań, 2021.
 38. Dom w Mordach : rodzina Przewłockich 1912-1944 / opracowanie tekstów i redakcja Aleksandra Bellwon, Aleksiej Rogozin ; Warszawa, 2021.
 39. Sądy kapturowe Wielkiego Księstwa Litewskiego (1572-1764) / Oskar Kanecki ; Sopot, 2020.
 40. Patriotyzm, poświęcenie, jedność : społeczeństwo 1863 roku w dokumentach powstania / Alicja Kulecka ; Warszawa, 2021.
 41. Twierdza i miasto / pod redakcją Zbigniewa Pilarczyka ; Poznań, 2020.
 42. Dogmat i tiara / Paweł Lisicki ; Warszawa, 2020.
 43. Problematyka tatarska w polityce europejskiej od połowy XV do początku XVI wieku / Norbert Mika ; Kraków, 2020.
 44. W krematoriach Auschwitz : Sonderbehandlung – mord na Żydach / Filip Müller ; Warszawa, 2021.
 45. Góra Śmierci : poligon SS i hitlerowski obóz pracy przymusowej w Pustkowie / Agnieszka Kruszyńska-Idzior ; Rzeszów, 2020.
 46. Liście na wietrze : wspomnienia dziewczynki deportowanej na Wschód 1940-1946 / Felicja Konarska ; Warszawa, 2021.
 47. Nuncjusze papiescy w Polsce od XVI do końca XVIII wieku / Henryk Damian Wojtyska ; Gliwice, 2020.
 48. Silesiorum moneta, czyli mennictwo śląskie w późnym średniowieczu (1419-1526) z katalogiem monet śląskich, kłodzkich i łużyckich z lat 1327-1526 / napisał Borys Paszkiewicz ; Warszawa, 2021.
 49. Alpiniści Stalina / Cédric Gras ; Białystok, 2021.
 50. Historiografia PRL : zamiast podręcznika / Rafał Stobiecki ; Łódź, 2020.
 51. Sprawcy operacji (anty)polskiej 1937-1938 : szkice i biogramy / Maciej Maciejowski ; Łomianki, 2021.
 52. Historia to (nie) fraszka : studia ofiarowane profesorowi Krzysztofowi Mikulskiemu z okazji 60 rocznicy urodzin / pod redakcją Michała Targowskiego i Agnieszki Zielińskiej ; Toruń, 2020.
 53. Polscy urzędnicy wyższego szczebla w Bośni i Hercegowinie w latach 1878-1918 : studium prozopograficzne / Tomasz Jacek Lis ; Kraków, 2020.
 54. Podziemia III Rzeszy : tajemnice Książa, Wałbrzycha i Szczawna-Zdroju / Jerzy Rostkowski ; Poznań, 2021.
 55. Na morzach i oceanach pod wojenną banderą : wczoraj, dziś, jutro / pod redakcją Romana Kochnowskiego i Jarosława Jastrzębskiego ; Kraków, 2020.
 56. Dyktatura totalitarna i autokracja / Carl J. Fredrich, Zbigniew K. Brzeziński ; Warszawa, 2021.
 57. Atlas systemu rządów III Rzeszy Niemieckiej. Cz. 1, Instytucje władzy. T. I, Centrum dyspozycji politycznej (aparat rządowy i administracja partyjna NSDAP) / Wojciech Jakubowski ; Warszawa, 2021.

LUTY 2021

 1. Kupiectwo i handel w międzywojennym Krakowie (1918-1939) /Iwona Kawalla-Lulewicz; Kraków, 2020.
 2. Reformacja w Małopolsce w starodrukach i historiografii / pod redakcja Jolanty Drążyk, Waldemara Kowalskiego; Kielce, 2020.
 3. Postawy elit Wielkiego Księstwa Litewskiego wobec elekcji Władysława IV Wazy i Michała Korybuta Wiśniowieckiego / Aleksandra Ziober; Kraków, 2020.
 4. Bitwa pod Trzcianą 27 VI 1629: legendarna łaźnia Lwa Północy / Paweł Szymon Skworoda; Połomia.
 5. Brześć Litewski 1939 / Piotr Derdej; Zabrze, 2020.
 6. Kultury dziewictwa / pod redakcją Agnieszki Gajewskiej i Macieja Michalskiego; Poznań, 2020.
 7. Wolność słowa a demokracja: hiszpański system prasowy w latach 1975-2005 / Joanna Jaroszyk; Poznań, 2020.
 8. Regionalizm w polskiej refleksji dydaktyczno-historycznej: wybór tekstów. Cz.1 (lata 1918-1939) / wstęp, dobór i opracowanie tekstów Danuta Konieczka-Śliwińska; Poznań.
 9. Zasady życia w klasztorze mniszym według św. Bernarda z Clairvaux i ocena zakonu cystersów przez św. Hildegardę z Bingen / wstęp, rys historyczny, opracowanie i komentarz dokumentów Andrzej M. Wyrwa; Poznań, 2020.
 10. Barwa Legionów Polskich 1797-1807 oraz armii Księstwa Warszawskiego 1807-1814 / Jan Czop; rysunki Jan Czop; Rzeszów, 2020.
 11. Po Syberii / Colin Thubron; Wołowiec, 2020.
 12. Reliefy rozmazane: rzeczy i obrazy w kulturze dawnej Grecji / Sebastian Borowicz; Krakoów, 2020.
 13. Polityka narodowościowa państwa na czechosłowackim Śląsku Cieszyńskim w latach 1920-1938 / Grzegorz Gąsior; Warszawa, 2020.
 14. Toutowie: język i pamięć w ustanawianiu wspólnoty Wiślan w Banacie / Katarzyna Marcol; Katowice, 2020.
 15. Bitwa pod Trzcianą 27 VI 1629: legendarna łaźnia Lwa Północy / Paweł Szymon Skworoda; Połomia, 2020.
 16. Studia i szkice historyczne z XVIII i XIX wieku / Jerzy Michalski; Kraków, 2020.
 17. Bratysława 4-5 VII 907: bitwa, która zmieniła Europę / Jakub Juszyński; Połomia, 2020.
 18. Ferdynand II (1578-1637) – cesarz kontrreformacji / Robert Bireley; Warszawa, 2020.
 19. Marie de Gournay (1565-1645): pierwsza francuska emancypantka / Barbara Marczuk; Kraków, 2020.
 20. Jan Heweliusz i dwór francuski / Chantall Grell ; Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN; Warszawa, 2020.
 21. Wizytówka historyka / Marcin Kula; Warszawa, 2020.
 22. Gorbaczow: pieriestrojka i rozpad imperium / Alicja Stępień-Kuczyńska; Łódź, 2020.
 23. Michał Panaretos: Kronika trapezuncka: przekład, komentarz historyczny i filologiczny / Marcin Cyrulski ; Łódź, 2020.
 24. Ludzie, których znałem / Wacław A. Zbyszewski; Warszawa, 2020.
 25. My i Inni – ewolucja wyobrażeń: polski dyskurs prasowy w świetle imagologii i pamięci zbiorowej /Aleksandra Niewiar; Katowice, 2020.
 26. Zbiorowy portret rodzin II Rzeczypospolitej / opracowanie Anna Krochmal; Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych; Warszawa, 2020.
 27. Wielka wojna wyzwań duchowych : kapelani wojskowi na froncie wschodnim 1914-1920 / pod redakcją Tomasza Pudłockiego i Kamila Ruszały ; Kraków, 2020.
 28. Jerzy książę Zbaraski 1574-1631 : szkic biograficzny – korespondencja /opracowała Anna Filipczak-Kocur ; Warszawa, 2020.
 29. “Głodnemu chleb na myśli”: o znaczeniu politycznym, gospodarczym, społecznym i kulturowym zboża na ziemiach polskich ze szczególnym uwzględnieniem Dolnego Śląska / Joanna Nowosielska-Sobel, Grzegorz Strauchold, Rafał Nowakowski (red.) ; Kraków, 2020.
 30. Piastowie i Rurykowice : polsko-ruskie stosunki polityczne od X do połowy XII wieku / Krzysztof Benyskiewicz ; Zielona Góra, 2020.
 31. Tajemnica Montefeltra : intrygi dworskie od spisku Pazzich do powstania Kaplicy Sykstyńskiej / Marcello Simonetta ; Poznań, 2020.
 32. Idea Galicji: historia i fantazja w kulturze politycznej Habsburgów / Larry Wolff ; z angielskiego przełożył Tomasz Bieroń ; Kraków, 2020.
 33. Przez profesjonalizację do międzynarodowej ekumeny historyków : historiografia polska na międzynarodowych kongresach nauk historycznych w latach 1898-1938 / Krzysztof Zamorski ; Kraków, 2020.
 34. Kwestie miejskie : dyskusja o problemach i przyszłości miast w Królestwie Polskim 1905-1915 / Kamil Śmiechowski ; Łódź, 2020.
 35. W tym osieroconym stanie : pozycja wdowy w społeczeństwie szlacheckim w Rzeczypospolitej (od schyłku XVII do połowy XVIII wieku) / Urszula Kicińska ; Kraków, 2020.
 36. Galicyjski eksodus: uchodźcy podczas I wojny światowej w monarchii Habsburgów / Kamil Ruszała ; Kraków, 2020.
 37. Z dziejów leksykografii polsko-łacińskiej: przedmowy do słowników /$c[opracowała] Anna Lenartowicz-Zagrodna; Łódź, 2020.
 38. Miasto pracujących kobiet / pod redakcją Izy Desperak i Martyny Krogulec; Łódź, 2020.
 39. Przemoc / redakcja Bożena Popiołek, Agnieszka Chłosta-Sikorska, Marcin Gadocha; Kraków, 2020.
 40. Galla Anonima opowieść o królu Bolesławie i ubogim kleryku: moraliter, anagogice, allegorice, historice /Szymon Wieczorek; Rzeszów, 2020.
 41. Rzeczy ludzi średniowiecza : w domu / Anna Marciniak-Kajzer; Łódź, 2020.
 42. Słownik biograficzny uczestników Powstania Wielkopolskiego w powiecie krotoszyńskim, koźmińskim i w Sulmierzycach / pod redakcją Edwarda Jokiela, Antoniego A. Korsaka, Michała Pietrowskiego; autorzy biogramów: Balcer Kazimierz [i 48 pozostałych]; Krotoszyn, 2020.
 43. Niezwykłe historie zwykłych ludzi : Archiwa rodzinne Niepodległej /opracowanie graficzne i skład: Irena Walachowska ; redakcja językowa: Janina Chodera ; reprodukcje fotografii i dokumentów: Alicja Bodylska, Mateusz Gano ; Archiwum Państwowe w Przemyślu ; Leszno, 2020.
 44. Rzeczpospolita szlachecka we francuskich starodrukach (1573 – 1795) / Teresa Malinowska; Poznań, 2020.
 45. Legenda Krystiana: autentyk czy mistyfikacja? : żywot i męczeństwo św. Wacława i św. Ludmiły w świetle analizy historycznej i filozoficznej : studium źródłoznawcze /Wojciech Jasiński ; Poznań, 2020.
 46. Leszno w dwudziestoleciu międzywojennym : w 100 rocznicę powrotu Leszna do Macierzy / pod redakcją Mirona Urbaniaka ; tekst Tomasz Kościański, Elżbieta Olender, Stanisław Sierpowski, Barbara Ratajewska, Miron Urbaniak ; Leszno, 2020.
 47. Grudniowa kolęda : kościół katolicki w Trójmieście wobec Grudnia ’70 / Piotr Abryszeński, Daniel Gucewicz ; Gdańsk, 2020.
 48. Dęby i burzany : ukraińskie organizacje i partie związane z biskupem stanisławowskim Grzegorzem Chomyszynem (1925-1939) / Joanna Karbarz-Wilińska ; Gdańsk, 2020.
 49. Dzieje Lubelszczyzny 1918-1939 : album / Justyna Dudek, Marcin Kruszyński, Tomasz Osiński, Agnieszka Skura ; Lublin, 2020.
 50. Jedna dekada – trzy epoki : NZSS “Solidarność” na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach 1980-1989 / Jan Jurkiewicz, Łukasz Kobiela ; Warszawa, 2020.
 51. Refleksje / Władysław Gurgacz SJ ; opracowała Maria Chodyko ; przy współpracy Krzysztofa Dorosza SJ. ; Warszawa, 2020.
 52. Księża dla władzy groźni : duchowni współpracujący z opozycją (1976-1989). T. 2 / pod redakcją Rafała Łatki ; Warszawa, 2020.
 53. Po jednej i drugiej stronie linii Ribbentrop-Mołotow : okupacja niemiecka i sowiecka ziem polskich w latach 1939-1941 w porównaniu. T. 1 / pod redakcją Sławomira Kalbarczyka i Marcina Przegiętki ; Warszawa, 2020.
 54. O niepodległość i socjalizm : studia i szkice z dziejów Polskiej Partii Socjalistycznej / pod redakcją Kamila Piskały i Macieja Żuczkowskiego; Warszawa, 2020.
 55. Oficjalna prasa w PRL. T. 1 / pod redakcją Sebastiana Ligarskiego i Rafała Łatki ; Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ; Szczecin, 2020.
 56. Przepraszam Czechów i Słowaków (65 dni operacji “Dunaj”) : relacja oficera wojsk inżynieryjnych, uczestnika zbrojnej agresji na Czechosłowację w dniach 20 sierpnia – 23 października 1968 r. / Paweł Szuszczyński ; Warszawa, 2020.
 57. Prześladowania komunistyczne w Pieszycach 1945-1956 : studium terroru i prowokacji / Jan Kęsik ; Wrocław, 2020.
 58. Młodzieżowy opór antykomunistyczny w Polsce po II wojnie światowej / pod redakcją Pawła Wąsa ; Łódź, 2020.
 59. Powstania śląskie i plebiscyt górnośląski w przestrzeni publicznej: kinematografia – muzyka – literatura – publicystyka / pod redakcją Macieja Fica i Mirosława Węckieg; Katowice, 2020.
 60. Epistolografia w Polsce Ludowej (1945-1989) : list i jego pochodne w systemie państwa komunistycznego : studia i materiały / pod redakcją Anny Marii Adamus i Bartłomieja Noszczaka ; Warszawa, 2020.
 61. Oddział Wywiadowczy Sztabu Głównego ludowego Wojska Polskiego 1944-1945: organizacja i działalność : studium historyczno-wojskowe / Adam Nogaj ; Warszawa, 2020.
 62. Znaczki szczecińskiego podziemia autorstwa Jana Tarnowskiego 1981-1989 / Henryk Mruk, Michał Guć ; konsultacja merytoryczna: Jan Tarnowski ; Szczecin, 2020.
 63. Rozkaz nr 001353 : operacja proskrypcyjna NKWD 1939-1941 / wybór dokumentów i redakcja naukowa Jarosław Antoniuk, Jerzy Bednarek, Wanda Chudzik, Joanna Karbarz-Wilińska, Petro Kułakowski, Marcin Majewski, Wiktoria Okipniuk, Danyło Sałamin, Jurij Szapował; Warszawa, 2020.
 64. Epopeja o wojnie punickiej. T. 1, ks. I-IX / Syliusz Italikus ; przełożyli i przypisami opatrzyli: Stanisław Śnieżewski, Piotr Wolski ; Kraków, 2020.
 65. Ostrów Lednicki: palatium Mieszka I i Bolesława Chrobrego : chronologia i kontekst = Ostrów Lednicki = palatium of Mieszko I and Bolesław the Brave : chronology and context ; redakcja Danuta Banaszak, Andrzej Kowalczyk, Arkadiusz Tabaka, Andrzej M. Wyrwa ; Dziekanowice, 2020.
 66. Husitskà kronika ; Dialog o českém kacířství / Ondřej z Řezna ; Praha, 2020.
 67. Slivers of Antiquity : the use of ancient coins in Central, Eastern and Northern Europe in the medieval and modern periods = Okruchy starożytności : użytkowanie monet antycznych w Europie Środkowej, Wschodniej i Północnej w średniowieczu i okresie nowożytnym / edited by: Mateusz Bogucki, Arkadiusz Dymowski, Grzegorz Śnieżko ; translation Anna Kinecka, Małgorzata Talarczyk, Grzegoż Żabiński ; Warszawa, 2020.
 68. Kroniki roku tysiącznego / Rudolf Glaber ; Kraków, 2020.
 69. Państwo i społeczeństwo w Polskiej Kronice Filmowej 1944-1956 : obrazy komunikowania politycznego / Łukasz Jędrzejski ; Lublin, 2020.
 70. Studia genealogiczne : poświęcone pamięci profesora Włodzimierza Dworzaczka. T. 4 / pod redakcją Andrzeja Sikorskiego i Tomasza Sławińskiego ; Kraków, 2020.
 71. Epopeja o wojnie punickiej. T. 1, ks. I-IX / Syliusz Italikus ; Kraków, 2020.
 72. Fachowe czasopisma dla bibliotekarzy w Polsce w XXI wieku : biblioteki pedagogiczne / Monika Olczak-Kardas ; Kielce, 2020.
 73. Dziennikarki prasy dla kobiet w Polsce 1918-1939 : portret zbiorowy na podstawie publicystycznego samoopisu / Ewa Maj ; Lublin, 2020.
 74. Korespondencja wojskowa hetmana Janusza Radziwiłła w latach 1646-1655.$nCzęść 2, isty / opracowanie Konrad Bobiatyński, Przemysław Gawron, Krzysztof Kossarzecki, Piotr Kroll, Andrzej Adam Majewski, Dariusz Milewski, Mirosław Nagielski ; Warszawa, 2020.
 75. Flores astrologie = Kwiatki astrologii / Albumasar ; tłumaczenie i opracowanie Sylwia Konarska-Zimnicka, Beata Wojciechowska, Lucyna Kostuch ; Kielce, 2020.
 76. Stanisław Jabłonowski (1634-1702) : polityk i dowódca. T. 1 i 2 / Marek Wagner ; Zabrze, 2020.
 77. Kolekcje prywatne w zbiorach książki dawnej : studia = Private libraries in collection of early printed books : studies. T. 1 i 2 / pod redakcją Doroty Sidorowicz-Mulak i Agnieszki Franczyk-Cegły ; Wrocław, 2020.
 78. Armia “Karpaty” w wojnie 1939 roku / Ryszard Dalecki ; Rzeszów, 2020.
 79. $aTrzeci front : o wojnie wielkich Niemiec z Żydami Warszawy 1939-1943 / Stefan Szpigielman ; Warszawa, 2020.
 80. Pokolenie czasu upadku Rzeczpospolitej w polskich kazaniach okolicznościowych z lat 1795-1830 / Rafał Szczurowski; Kraków, 2020.
 81. Józef Beck : biografia / Marek Kornat, Mariusz Wołos ; Kraków, 2020.
 82. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej po 20 latach obowiązywania /pod redakcją Anny Łabno; Warszawa, 2020.
 83. La presencia púnico-ebusitana en las baleares revisada : nuevos enfoques, nuevos hallazgos, nuevas perspectivas : XXXI Jornadas de arqueología Fenicio-Púnica (Eivissa, 2016) / editadas por Manuel Calvo Trías y Benjamí Costa Ribas; Eivissa, 2020.
 84. Teoria sytuacjonizmu w zastosowaniu: Prusy i Rzesza przed Trybunałem Państwa / Jerzy W. Ochmański; Poznań, 2020.
 85. Słownik biograficzny uczestników Powstania Wielkopolskiego w powiecie krotoszyńskim, koźmińskim i w Sulmierzycach / pod redakcją Edwarda Jokiela, Antoniego A. Korsaka, Michała Pietrowskiego; autorzy biogramów: Balcer Kazimierz [i 48 pozostałych]; Krotoszyn, 2020.