Archeologia

Maj i Czerwiec

– Bringsværd Tor Åge, Hau : psy, pieski i bestie w baśniach, mitach i wierzeniach, Warszawa 2020
– Budaj Marek, Uherské středovĕké dukárty : ze sbírky Národního Muzea : zlaté ražby od Karla I. Roberta z Anjou po Jana I. Zápolského (1325-1540) / Marek Budaj, Luboš Polanský ; na analytickém vyhodnocení spolupracovali Marek Fikrle a Ester Kriz, Praha 2020
– Ceramika i szkło w badaniach interdyscyplinarnych / red. K. Chrzan, P. Rzeźnik, S. Siemianowska, Wrocław 2020
– First textiles : the beginnings of textile manufacture in Europe and the Mediterranean : proceedings of the EAA Session held in Istanbul (2014) and the ‘First Textiles’ Conference in Copenhagen (2015) / edited by Małgorzata Siennicka, Lorenz Rahmstorf and Agata Ulanowska, Oxford © 2018
– Krypty grobowe Kościoła pw. św. Franciszka z Asyżu w Krakowie w świetle badań interdyscyplinarnych. T. 1, Archeologia, historia, kostiumologia / pod redakcją Anny Drążkowskiej, Toruń 2020
– Krypty grobowe Kościoła pw. św. Franciszka z Asyżu w Krakowie w świetle badań interdyscyplinarnych. T. 2, Antropologia, archeobotanika, mikrobiologia, konserwacja / pod redakcją Anny Drążkowskiej, Toruń 2020
– Lopodvnvm VII : Ladenburg und der Lobdengau zwischen “Limesfall” und den Karolingern / herausgegeben von Roland Prien und Christian Witschel. Wiesbaden 2020
– Madej Paweł, Valde-Nowak Paweł, Kultura mierzanowicka w karpackim dorzeczu Wisły
Krosno 2020
– Merchants, measures and money : understanding technologies of early trade in a comparative perspective : proceedings of two workshops funded by the European Research Council (ERC) /$cedited by Lorenz Rahmstorf, Gojko Barjamovic and Nicola Ialongo, Hamburg ; Kiel 2021
– Przestrzeń osadnicza wczesnośredniowiecznego Radomia. T. 3, Stanowisko 4 : badania interdyscyplinarne / pod red. Tadeusza Baranowskiego, Kaliny Skóry i Katarzyny Skrzyńskiej, Łódź ; Warszawa 2020
– Schneeweiss Jens, Zwischen den Welten : Archäologie einer europäischen Grenzregion zwischen Sachsen, Slawen, Franken und Dänen /$cJens Schneeweiß ; mit Beiträgen von Peggy Morgenstern und Oliver Nelle, Kiel ; Hamburg 2020
– Siemers-Klenner Ines, Archäologie des Mithraskultes : Archäologie des Mithraskultes : Architektur und Kultpraxis am Beispiel der Tempel von Güglingen, Kreis Heilbronn, Wiesbaden 2020
– Tak daleko, a tak blisko : Łotwa i Polska – więcej niż 100 lat wspólnej historii = Tik tālu, bet tomēr tik tuvu : Latvija un Polija – vairāk kā 100 gadus kopīga vēsture = So far away and yet so close : Latvia and Poland – more than 100 years of common history / redakcja = redaktore = editor Anna Bitner-Wróblewska, Warszawa 2020
– Wczesnośredniowieczne i nowożytne cmentarzysko w Pniu = Early medieval and early modern burial site in Pień / redakcja = edited by Dariusz Poliński ; tłumaczenia = translation Kamila Karykowska, Toruń 2020
– Weights and marketplaces from the Bronze Age to the early modern period : proceedings of two workshops funded by the European Research Council (ERC) / edited by Lorenz Rahmstorf and Edward Stratford, Hamburg ; Kiel 2019

KWIECIEŃ 2021

– Auch Michał, The early medieval settlement complex at Czermno in the light of results from past research (up to 2010) : pottery finds = Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Czermnie w świetle wyników badań dawnych (do 2010) : ceramika naczyniowa, Kraków ; Leipzig ; Rzeszów ; Warszawa 2017,
– Bóna, István, Das Hunnereich, Stuttgart 1991,
– Czarnecka Katarzyna, Zamki i klucze kultury przeworskiej : działanie, zastosowanie, znaczenie symboliczne, Warszawa 2020,
– Durand, Jean-Marie, Les premières années du roi Zimrî-lîm de Mari.$n1, Leuven 2019,
– The early medieval settlement complex at Czermno in the light of results from past research (up to 2010) : material evidence = Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Czermnie w świetle wyników badań dawnych (do 2010) : podstawy źródłowe. Cz. 1 / edited by Marek Florek, Marcin Wołoszyn ; tłumaczenia = Übersetzungen autorzy oraz Anna Kinecka, Paweł Wit Zagórski. Kraków ; Lepzig ; Warszawa ; Rzeszów 2016,
– Engel Marcin, Jaćwieskie ośrodki grodowe, Warszawa 2020,
– From the Atlantic to beyond the Bug River : finding and defining the Federmesser-Gruppen/Azilian : proceedings of Session A5b (Commission “The Final Palaeolithic of Northern Eurasia”) of the XVIIth UISPP Congress, Burgos, September 2014 / Sonja B. Grimm, Mara-Julia Weber, Ludovic Mevel, Iwona Sobkowiak-Tabaka (eds), Heidelberg, Mainz 2020,
– Fudziński Piotr, Między Słupią a Wierzycą : cmentarzyska kultury pomorskiej z obszaru Kaszub i Kociewa, Gdańsk 2020,
– Historyczny krajobraz kulturowy zachodnich Sudetów : wstęp do badań / red. Jerzy Piekalski, Wrocław 2020,
– Jaskanis Danuta, Szymański Paweł, Osowa : osada z okresu wpływów rzymskich nad Czarną Hańczą, Białystok, Warszawa 2020,
– Józef Kostrzewski / redaktor Krzysztof Godon ; tłumaczenie Tomasz Borkowski, Gdańsk 2020,
– Klonder Andrzej, Prowincjusze i detaliści : drobny handel i rzemiosło w Rzeczypospolitej w XVII – początku XVIII wieku, warszawa 2020,
– Kopalnie krzemienia na stanowisku “Za garncarzami” w Ożarowie / pod redakcją Wojciecha Brzezińskiego, Warszawa 2020,
– Melzer Walter, Was habt ihr denn in Soest gefunden? : ausgewählte Funde von 1990 bis 2020 geben Antwort, Soest 2020,
– Muzeum Podlaskie prezentuje / pod redakcją Waldemara F. Wilczewskiego., Białystok 2020,
– Namirski Cezary, Pradzieje Balearów od najwcześniejszej obecności człowieka do podboju rzymskiego, Kraków 2020,
– Pierwsi rolnicy i hodowcy na Śląsku : dialog interdyscyplinarny / pod redakcją Mirosława Furmanka, Wrocław 2019,
– Salaš Milan, Kovová depozita mladší doby bronzové z hradiska Réna u Ivančic = Metalldeponierungen der älteren Urnenfelderzeit von der Wallanlage Réna bei Ivančice, Brno 2018,
– Veyne Paul, Palmyra, której już nie ma, Łódź 2021
– Wardle Angela, Glass working on the margins of Roman London : excavations at 35 Basinghall Street, City of London, 2005, London © 2015,
– Wczesnośredniowieczna Niemcza : archiwalia z badań archeologicznych w Niemczy z lat 1950-1981 = Early medieval Niemcza : archives from archaeological studies in Niemcza, Lower Silesia from the years 1950-1981 / redakcja Joanna Kachel-Szyjka, Krzysztof Jaworski, Aleksander Limisiewicz, Wrocław 2020,
– Wczesny i środkowy neolit na Pojezierzu Starogardzkim w świetle badań nad dolną Wierzycą i Janką   = Early and middle neolithic in the Starogard Lakeland in the light of research in the lower Wierzyca and Janka rivers area / redakcja Olgierd Felczak,
– Wragg Sykes Rebecca, Kindred : Neanderthal life, love, death and Art, London ; Oxford ; New York ; New Delhi ; Sydney 2020,
– Zagórska-Telega Joanna, Obrządek pogrzebowy ludności kultury przeworskiej nadliswarciańskiego regionu osadniczego w młodszym i późnym okresie rzymskim, Kraków 2019,
– Żelazna Nowa, stanowisko 2 : cmentarzysko ludności kultury przeworskiej z Zaplicza na południowym Mazowszu / Małgorzata Cieślak-Kopyt, Dorota Pogodzińska ; analizy specjalistyczne: Marcin Biborski, Mateusz Biborski, Aleksandra Lisowska-Gaczorek, Beata Marciniak-Maliszewska, Patrycja Nowakowska, Joanna Piątkowska-Małecka, Patrycja Piotrowska, Marcin Piotrowski, Grzegorz Skrzyński, Janusz Stępiński, Krzysztof Szostek, Sylwia Wajda, Radom ; Pękowice 2020,
– Źródła archeologiczne w rejonie Parku Kulturowego Wietrzychowice. T. 1, Prospekcje nieinwazyjne i abiotyczne elementy środowiska geograficznego = Archaeological sources in the region of Wietrzychowice Culture Park. Vol. 1, Non-invasive prospection and abiotic elements of geographical environment / Piotr Papiernik, Joanna Wicha, Rafał Brzejszczak, Piotr Kittel, Piotr Wroniecki przy współudziale Michała Jankowskiego, Dominika Kacpra Płazy, Mateusza Płóciennika, Małgorzaty Roman, Marcina Sykuły, Wojciecha Tołoczki, Sebastiana Tyszkowskiego, Łódź 2020,