Archeologia

Zbiory w wolnym dostępie prezentowane są w kolekcjach dziedzinowych oznaczonych pierwszą literą dyscypliny i kolorem.

klasyfikacja_ksiazki_dziedziny

 

 

 

 

 

Poszczególne kolekcje ustawione są zgodnie z klasyfikacją dziedzinową opartą na ujednoliconym ciągu literowo-liczbowym.

klasyfikacja_ksiazki_naklejka_archeologia

 

A I GENERALIA
  A I 100 ATLASY
  A I 200 BIBLIOGRAFIE
  A I 210 POLSKIE
  A I 220 ZAGRANICZNE
  A I 300 ENCYKLOPEDIE
  A I 310 POWSZECHNA
  A I 320 TEMATYCZNE
  A I 400 LEKSYKONY
  A I 500 SŁOWNIKI
  A I 510 TERMINOLOGICZNE
  A I 520 DWUJĘZYCZNE TERMINOLOGII ARCHEOLOGICZNEJ
   
A II  ARCHEOLOGIA I PRAHISTORIA – TEORIA, METODY, ŹRÓDŁA
  A II 100 PODSTAWY TEORETYCZNE
  A II 200 OBSZARY BADAWCZE
  A II 300 BADANIA ARCHEOLOGICZNE
  A II 310 METODY INWAZYJNE
  A II 320 METODY NIEINWAZYJNE
  A II 400 ANALIZA, INTERPRETACJA, KLASYFIKACJA, DOKUMENTACJA WYNIKÓW

BADAŃ

  A II 500 ŹRÓDŁA PRZYRODNICZE
     A II 510 ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE
    A II 520 ŹRÓDŁA ANTROPOLOGICZNE
  A II 530 ŹRÓDŁA BOTANICZNE
  A II 540 ŹRÓDŁA ZOOLOGICZNE
  A II 600 ŹRÓDŁA ARCHEOLOGICZNE
  A II 610 ZABYTKI KAMIENNE
  A II 620 ZABYTKI CERAMICZNE
  A II 630 ZABYTKI METALOWE
  A II 640 ZABYTKI NUMIZMATYCZNE I SFRAGISTYCZNE
  A II 650 ZABYTKI SZKLANE
  A II 660 ZABYTKI TEKSTYLNE I SKÓRZANE
  A II 700 ŹRÓDŁA PISANE
  A II 710 ŹRÓDŁA STAROŻYTNE
  A II 720 ŹRÓDŁA ŚREDNIOWIECZNE I PÓŹNIEJSZE
   
A III HISTORIA ARCHEOLOGII
  A III 100 HISTORIA DYSCYPLINY
  A III 200 STAROŻYTNICY I ARCHEOLODZY
  A III 210 STAROŻYTNICY I ARCHEOLODZY – HISTORIA
  A III 220  ARCHEOLODZY – BIOGRAFIE
  A III 230 ARCHEOLODZY – PAMIĘTNIKI, WSPOMNIENIA, WYWIADY
  A III 300 KSIĘGI JUBILEUSZOWE I PAMIĄTKOWE
  A III 310 KSIEGI POLSKIE DEDYKOWANE ARCHEOLOGOM
  A III 320 KSIĘGI POLSKIE – NAUKI POKREWNE
  A III 330 KSIĘGI ZAGRANICZNE
  A III 400 HISTORIA INSTYTUCJI
  A III 500 HISTORIA BADAŃ
  A III 510 BADANIA EKSPEDYCJI POLSKICH
  A III 520 BADANIA EKSPEDYCJI ZAGRANICZNYCH
   
A IV DZIEDZICTWO KULTUROWE
  A IV 100 ZAGADNIENIA OGÓLNE
  A IV 200 KONSERWACJA
  A IV 300 OCHRONA, ZAGADNIENIA PRAWNE
  A IV 400 GROMADZENIE
  A IV 410 MUZEALNICTWO – PODSTAWY TEORETYCZNE
  A IV 420 ARCHIWA I INWENTARZE
  A IV 430 MUZEA I REZERWATY
  A IV 440 KOLEKCJE MUZEALNE
  A IV 500 POPULARYZACJA
  A IV 510 ZAGADNIENIA OGÓLNE
  A IV 520 KATALOGI WYSTAW W POLSCE
  A IV 530 PUBLIKACJE TOWARZYSZĄCE WYSTAWOM W POLSCE
  A IV 540 KATALOGI WYSTAW ZAGRANICZNYCH
  A IV 550 PUBLIKACJE TOWARZYSZĄCE WYSTAWOM ZAGRANICZNYM
  A IV 560 PRZEWODNIKI ARCHEOLOGICZNE I POKREWNE
   
A V KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA etc.
  A V 100 ORGANIZOWANE W POLSCE
  A V 110 O TEMATYCE PRADZIEJOWEJ
  A V 120 O TEMATYCE ŚREDNIOWIECZNEJ I NOWOŻYTNEJ
  A V 130 O TEMATYCE SŁOWIAŃSKIEJ
  A V 140 DOTYCZĄCE ŚWIATA ANTYCZNEGO
  A V 150 TEMATYCZNE – RÓŻNE
    A V 151   FUNERALIA LEDNICKIE
    A V 152   LĄD – WYKŁADY POPULARNONAUKOWE
    A V 153   MARE INTEGRANS
    A V 154   SESJA POMORZOZNAWCZA
  A V 160 ORGANIZOWANE PRZEZ STUDENTÓW I DOKTORANTÓW
    A V 161 KNSA – MIĘDZYNARODOWE INTERDYSCYPLINARNE SESJE
  A V 200 ZAGRANICZNE
  A V 210 O TEMATYCE PRADZIEJOWEJ
  A V 220 O TEMATYCE ŚREDNIOWIECZNEJ
  A V 230 O TEMATYCE SŁOWIAŃSKIEJ
  A V 240 DOTYCZĄCE ŚWIATA ANTYCZNEGO
  A V 250 TEMATYCZNE – RÓŻNE
   
A VI POLSKIE SERIE WYDAWNICZE
  A VI 110 ACTA ARCHAEOLOGICA LODZIENSIA
  A VI 115 ADALBERTUS
  A VI 120 ARCHAEOLOGIA BIMARIS. DYSKUSJE
  A VI 130 ARCHAEOLOGIA BIMARIS. MONOGRAFIE
  A VI 140 ARCHAEOLOGIA INTERREGIONALIS
  A VI 150 ARCHEOLOGIA – WYDAWNICTWA ARTYSTYCZNE I FILMOWE
  A VI 160 ARCHEOLOGIA MAZOWSZA I PODLASIA
  A VI 170 ARCHEOLOGIA ŚREDNIOWIECZNEGO KOŁOBRZEGU
  A VI 180 ARCHEOLOGICZNE BADANIA RATOWNICZE
  A VI 190 ARCHEOLOGICZNE ZESZYTY AUTOSTRADOWE
  A VI 200 ARCHEOSTRADA
  A VI 210 BADANIA ARCHEOLOGICZNE NA TERENIE ODKRYWKI „SZCZERCÓW”
  A VI 220 BALTIC-PONTIC STUDIES
  A VI 230 BIBLIOTEKA ARCHEOLOGICZNA
  A VI 240 BIBLIOTEKA ARCHEOLOGII ŚRODKOWEGO NADODRZA
  A VI 250 BIBLIOTEKA MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO I ETNOGRAFICZNEGO

W ŁODZI

  A VI 260 BIBLIOTEKA MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W KRAKOWIE
  A VI 270 BIBLIOTEKA POPULARNONAUKOWA MAP
  A VI 280 BIBLIOTEKA STUDIÓW LEDNICKICH
  A VI 290 BIBBLIOTEKA WIELKOPOLSKICH SPRAWOZDAŃ ARCHEOLOGICZNYCH
  A VI 300 BIBLIOTHECA FONTES ARCHAEOLOGICI POSNANIENSES
  A VI 310 BISKUPIŃSKIE PRACE ARCHEOLOGICZNE
  A VI 320 BUDOWNICTWO OBRONNO-REZYDENCJONALNE KUJAW I ZIEMI

DOBRZYŃSKIEJ

  A VI 330 COLLECTIO ARCHAEOLOGICA, HISTORICA ET ETHNOLOGICA
  A VI 340 COLLECTIO ARCHAEOLOGICA RESSOVIENSIS
  A VI 350 CORPUS SIGNORUM IMPERII ROMANI. POLOGNE
  A VI 360 EIDŌLON
  A VI 370 FONTES COMMENTATIONESQUE AD RES GESTAS GEDANI ET POMERANIAE
  A VI 380 GDAŃSKIE STUDIA ARCHEOLOGICZNE. SERIA MONOGRAFIE
  A VI 390 HISTORIA I KULTURA ZIEMI SŁAWIEŃSKIEJ
  A VI 392 HYPERBOREA
  A VI 395 IN PAGO SILENSI
  A VI 400 KORPUS ZNALEZISK RZYMSKICH Z EUROPEJSKIEGO BARBARICUM
  A VI 410 KULTURY STAROŻYTNE I CYWILIZACJE POZAEUROPEJSKIE
  A VI 420 LUBELSKIE MATERIAŁY ARCHEOLOGICZNE
  A VI 430 MATERIAŁY DO BADAŃ NAD GRUPĄ ŁUPAWSKĄ KPL
  A VI 440 MATERIAŁY DO SYNTEZY PRADZIEJÓW KUJAW
  A VI 450 MITOLOGIE ŚWIATA
  A VI 460 MONOGRAFIE ARCHEOLOGICZNE
  A VI 470 MONOGRAFIE INSTYTUTU ANTROPOLOGII UAM
  A VI 480 MONOGRAFIE INSTYTUTU ARCHEOLOGII UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO
  A VI 490 MONS SANCTI LAURENTI
  A VI 500 MONUMENTA ARCHAEOLOGICA BARBARICA
  A VI 510 MONUMENTA STUDIA GOTHICA
  A VI 520 NOVAE – UAM
  A VI 530 OCALONE DZIEDZICTWO
  A VI 540 ORIGINES POLONORUM
  A VI 550 POLSKIE BADANIA ARCHEOLOGICZNE
  A VI 560 POPULARNA BIBLIOTEKA ARCHEOLOGICZNA
  A VI 570 POZNAŃ WE WCZESNYM ŚREDNIOWIECZU
  A VI 580 POZNAŃSKIE STUDIA ARCHEOLOGICZNE
  A VI 590 PRACE ARCHEOLOGICZNE
  A VI 595 PRACE ARCHEOLOGICZNE  – TOWARZYSTWO NAUKOWE W TORUNIU
  A VI 600 PRACE KOMISJI ARCHEOLOGICZNEJ, GDAŃSKIE TOWARZYSTWO

NAUKOWE

  A VI 610 PRACE KOMISJI ARCHEOLOGICZNEJ, KRAKÓW
  A VI 620 PRACE KOMISJI ARCHEOLOGICZNEJ, WROCŁAW
  A VI 630 PRACE KOMISJI ARCHEOLOGICZNEJ, PTPN
  A VI 635 PRACE ZAKŁADU AŚ PAN
  A VI 640 QUESTIONES MEDII AEVI NOVAE
  A VI 645 RATOWNICZE BADANIA ARCHEOLOGICZNE IAE PAN
  A VI 650 RODOWODY CYWILIZACJI
  A VI 640 SERIA ARCHEOLOGIA UAM
  A VI 650 SERIA PODRĘCZNIKÓW – UW IA
  A VI 660 SPATIUM ARCHAEOLOGICUM
  A VI 670 SPOTKANIA BYTOMSKIE
  A VI 680 STREFA ARCHE
  A VI 690 STUDIA ARCHEOLOGICZNE – ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS
  A VI 700 STUDIA I MATERIAŁY DO BADAŃ NAD PÓŹNYM NEOLITEM WYSOCZYZNY

KUJAWSKIEJ

  A VI 710 STUDIA I MATERIAŁY DO DZIEJÓW KUJAW
  A VI 720 STUDIA I MATERIAŁY DO DZIEJÓW PAŁUK
  A VI 730 STUDIA I MATERIALY Z HISTORII KULTURY MATERIALNEJ
  A VI 740 STUDIA NAD GOSPODARKĄ SUROWCAMI KRZEMIENNYMI

W PRADZIEJACH

  A VI 750 STUDIA NAD OSADNICTWEM ŚREDNIOWIECZNYM ZIEMI CHEŁMIŃSKIEJ
  A VI 760 STUDIA NAD OSADNICTWEM WIELKOPOLSKI WCZESNOHISTORYCZNEJ
  A VI 770 STUDIA NAD PRADZIEJAMI EUROPY ŚRODKOWEJ
  A VI 780 STUDIA NAD TRUSO
  A VI 790 STUDIES IN AFRICAN ARCHAEOLOGY (POZNAŃ)
  A VI 800 ŚWIATOWIT. SUPPLEMENT SERIES
  A VI 810 VETERA ET NOVA
  A VI 820 VIA ARCHAEOLOGICA, MAŁOPOLSKA
  A VI 830 VIA ARCHAEOLOGICA LODZIENSIS
  A VI 840 VIA ARCHAEOLOGICA POSNANIENSIS
  A VI 850 VIA ARCHAEOLOGICA PULTUSKIENSIS
  A VI 860 VIA ARCHAEOLOGICA RESSOVIENSIA
  A VI 870 W KRĘGU ŚREDNIOWIECZA
  A VI 880 WIEDZA POWSZECHNA. PRASŁOWIAŃSZCZYZNA I POLSKA PIERWOTNA
  A VI 890 WRATISLAVIA ANTIQUA. STUDIA Z DZIEJÓW WROCŁAWIA
  A VI 900 XENIA POSNANIENSIA. SERIA ALTERA
  A VI 910 Z BADAŃ NAD OSADAMI OKRESU PRZEDRZYMSKIEGO I WPŁYWÓW

 RZYMSKICH

  A VI 920 ZIEMIA MIĘDZYRZECKA W PRZESZŁOŚCI
  A VI 930 ZRÓŻNICOWANIE I PRZEMIANY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZO-

-KULTUROWEGO WYŻYNY KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKIEJ

  A VI 940 ŹRÓDŁA ARCHEOLOGICZNE DO DZIEJÓW MIAST POMORZA ŚRODKOWEGO
  A VI 950 ŹRÓDŁA DO STUDIÓW NAD PRADZIEJAMI KUJAW
  A VI 960 ŻYCIE CODZIENNE
   
A VII ZAGRANICZNE SERIE WYDAWNICZE
  AUSTRIA          A VII 105 ARCHÄOLOGISCHE FORSCHUNGEN IN NIEDERÖSTERREICH
           A VII 110 LINZER ARCHÄOLOGISCHE FORSCHUNGEN
  A VII 115 LINZER ARCHÄOLOGISCHE FORSCHUNGEN. SONDERHEFT
  A VII 120 MITTEILUNGEN DER PRÄHISTORISCHEN KOMMISSION DER ÖAW
  A VII 125 DER RÖMISCHE LIMES IN ÖSTERREICH
  A VII 130 SCHRIFTEN DER BALKAN-KOMMISSION
  A VII 135 SCHRIFTENREIHE DER ERDWISSENSCHAFTLICHEN KOMMISSIONEN
  A VII 140 STUDIEN ZUR INDUSTRIE-ARCHÄOLOGIE
  A VII 145 WIENER STUDIEN. BEIHEFT
   BUŁGARIA      A VII 160 STUDIA THRACICA
  CHORWACJA  A VII 170 KATALOZI I MONOGRAFIJE ARHEOLOŠKOGO MUZEJA U ZAGREBU
  A VII 175 MONOGRAFIJE I KATALOZI – ARHEOLOŠKI MUZEJ ISTRE, PULA
  CZECHY            A VII 180 ANTHROPOS
  A VII 185 ARCHAEOLOGIA MEDIAEVALIS MORAVICA ET SILESIANA
  A VII 190 ARCHAEOLOGIA MEDIAEVALIS MORAVICA ET SILESIANA – SUPPLEMENTUM
  A VII 195 ARCHAEOLOGIAE REGIONALIS FONTES
  A VII 200 ARCHEOLOGICKÉ PAMÁTKY STŘEDNÍ MORAVY
  A VII 205 ARCHEOLOGICKÉ STUDIJNÍ MATERIÁLY
  A VII 210 DISSERTATIONES ARCHAEOLOGICAE BRUNENSES / PRAGENSESQUE
  A VII 215 DOLNOVĚSTONICKÉ STUDIE
  A VII 220 FONTES ARCHAEOLOGIAE MORAVIAE
  A VII 225 FONTES ARCHAEOLOGICI PRAGENSES
  A VII 230 MEDIAEVALIA HISTORICA BOHEMICA. SUPPLEMENTUM
  A VII 235 MONUMENTA ARCHAEOLOGICA
  A VII 240 PAMÁTKY ARCHEOLOGICKÉ – SUPPLEMENTUM
  A VII 245 PAMÁTNÍKY NAŠÍ MINULOSTI
  A VII 250 PRAEHISTORICA
  A VII 255 SPISY ARCHEOLOGICKÉHO ÚSTAVU AV ČR BRNO
  A VII 260 STUDIE ARCHEOLOGICKÉHO ÚSTAVU ČAV V BRNĚ
  A VII 265 TĚŠETICE-KYJOVICE
  DANIA              A VII 280 ARKÆOLOGISKE STUDIER
  A VII 285 JYSK ARKÆOLOGISK SELSKABS SKRIFTER
  A VII 290 NORDISKE FORTIDSMINDER. SERIE B
  HISZPANIA      A VII 300 CUADERNOS DE ARQUEOLOGÍA MEDITERRÁNEA
  HOLANDIA      A VII 310 NEDERLANDSE OUDHEDEN
  LITWA              A VII 320 ARCHAEOLOGIA LITUANA. SERIJA A
  NIEMCY           A VII 325 ALTEUROPÄISCHE FORSCHUNGEN. NEUE FOLGE
            A VII 330 ARBEITS- UND FORSCHUNGSBERICHTE ZUR SÄCHSISCHEN

BODENDENKMALPFLEGE. BEIHEFT

  A VII 335 ARCHAEONAUT
  A VII 340 ARCHAEO-PHYSIKA
  A VII 345 ARCHAOLOGIE IN EURASIEN
  A VII 350 ARCHÄOLOGIE IN SACHSEN-ANHALT SONDERBAND
  A VII 352 ATLAS ARCHÄOLOGISCHER GELÄNDEDENKMÄLER IN

BADEN-WÜRTTEMBERG

  A VII 355 DIE AUSGRABUNGEN IN HAITHABU
  A VII 357 AUSGRABUNGEN IN SCHLESWIG. BERICHTE UND STUDIEN
  A VII 360 AUSGRABUNGEN UND FUNDE IN WESTFALEN-LIPPE. BEIHEFT
  A VII 365 BADISCHE FUNDBERICHTE. SONDERHEFT
  A VII 370 BEIHEFTE DER BONNER JAHRBÜCHER
  A VII 375 BEITRÄGE ZUR UR- UND FRÜHGESCHICHTE MECKLENBURG-

VORPOMMERNS

  A VII 380 BERLINER ARCHÄOLOGISCHE FORSCHUNGEN
  A VII 385 BERLINER BEITRÄGE ZUR VOR- UND FRÜHGESCHICHTE. NEUE FOLGE
  A VII 390 BODENALTERTÜMER WESTFALENS
  A VII 395 BONNER BEITRÄGE ZUR VOR- UND FRÜHGESCHICHTLICHEN

ARCHÄOLOGIE

  A VII 397 BONNER HEFTE ZUR VORGESCHICHTE
  A VII 400 CORPUS SIGNORUM IMPERII ROMANII. GERMANIA SUPERIOR
  A VII 405 DENKMALPFLEGE UND FORSCHUNG IN WESTFALEN
  A VII 410 FORSCHUNGEN UND BERICHTE ZUR VOR- UND FRÜHGESCHICHTE IN

BADEN-WÜRTTEMBERG

  A VII 415 FORSCHUNGEN ZUR ARCHÄOLOGIE IM LAND BRANDENBURG
  A VII 420 FORSCHUNGEN ZUR VOR- UND FRÜHGESCHICHTE
  A VII 425 FRÜHE BURGEN IN WESTFALEN
  A VII 430 FUNDAMENTA — BÖHLAU VERLAG. REIHE A
  A VII 435 FUNDBERICHTE AUS HESSEN. BEIHEFT
  A VII 440 GERMANISCHE DENKMÄLER DER VÖLKERWANDERUNGSZEIT. SERIE A
  A VII 445 GÖTTINGER SCHRIFTEN ZUR VOR- UND FRÜHGESCHICHTE
  A VII 450 KATALOGE VOR- UND VORGESCHICHTLICHER ALTERTÜMER
  A VII 455 KLEINE SCHRIFTEN AUS DEM VORGESCHICHTLICHEN SEMINAR MARBURG
  A VII 460 KLEINE SCHRIFTEN DES LANDESMUSEUMS FÜR VORGESCHICHTE

DRESDEN

  A VII 465 MATERIALHEFTE ZUR ARCHÄOLOGIE
  A VII 467 MATERIALIEN ZUR ARCHÄOLOGIE IN BRANDENBURG
  A VII 470 MONOGRAPHIEN — RÖMISCH-GERMANISCHES ZENTRALMUSEUM,

FORSCHUNGSINSTITUT FÜR VOR- UND FRÜHGESCHICHTE, MAINZ

  A VII 475 MÜNCHNER BEITRÄGE ZUR VOR- UND FRÜHGESCHICHTE
  A VII 480 MÜNSTERSCHE BEITRÄGE ZUR UR- UND FRÜHGESCHICHTE
  A VII 485 MÜNSTERSCHE BEITRÄGE ZUR UR- UND FRÜHGESCHICHTLICHEN

ARCHÄOLOGIE

  A VII 490 NEUE STUDIEN ZUR SACHSENFORSCHUNG
  A VII 495 OFFA-BÜCHER. NEUE FOLGE
  A VII 500 PRÄHISTORISCHE BRONZEFUNDE
  A VII 505 RÖMERLAGER IN WESTFALEN
  A VII 510 RÖMISCH-GERMANISCHE FORSCHUNGEN
  A VII 515 SCHRIFTEN ZUR UR- UND FRÜHGESCHICHTE
  A VII 520 SOESTER BEITRÄGE ZUR ARCHÄOLOGIE
  A VII 525 STUDIEN ZUR ARCHÄOLOGIE EUROPAS
  A VII 530 STUDIEN ZUR SACHSENFORSCHUNG
  A VII 535 STUDIEN ZUR SIEDLUNGGESCHICHTE UND ARCHÄOLOGIE DER

OSTSEEGEBITE

  A VII 537 THORSBERGER MOOR
  A VII 540 UNIVERSITÄTSFORSCHUNGEN ZUR PRÄHISTORISCHEN ARCHÄOLOGIE
  A VII 545 VERÖFFENTLICHUNGEN DER ARCHÄOLOGISCHEN SAMMLUNGEN DES

LANDESMUSEUMS HANNOVER

  A VII 550 VERÖFFENTLICHUNGEN DES LANDESAMTES FÜR ARCHÄOLOGIE MIT

LANDESMUSEUM FÜR ARCHÄOLOGIE

  A VII 555 VERÖFFENTLICHUNGEN DES LANDESAMTES FÜR DENKMALPFLEGE

UND ARCHÄOLOGIE SACHSEN-ANHALT

  A VII 560 VERÖFFENTLICHUNGEN DES MUSEUMS FÜR UR- UND FRÜHGESCHICHTE

THÜRINGENS

  A VII 565 VERÖFFENTLICHUNGEN DES ZENTRALINSTITUTS FÜR ALTE GESCHICHTE

UND ARCHÄOLOGIE

  A VII 570 VORGESCHICHTLICHE FORSCHUNGEN
  A VII 575 WEIMARER MONOGRAPHIEN ZUR UR- UND FRÜHGESCHICHTE
  NORWEGIA     A VII 590 AMS-SKRIFTER
  A VII 595 ARKEOLOGISKE AVHANDLINGER OG RAPPORTER FRA UNIVERSITETET

I BERGEN

  A VII 600 NORSKE OLDFUNN
  A VII 605 SKRIFTER – UNIVERSITETETS KULTURHISTORISKE MUSEER
  A VII 610 UNIVERSITETETS OLDSAKSAMLINGS SKRIFTER. NY REKKE
  ROSJA              A VII 620 ARHEOLOGIA SSSR
  A VII 625 MATERIALY I ISSLEDOVANIÂ PO ARHEOLOGII SSSR
  A VII 630 PRIČERNOMOR’E V ANTIČNUÛ ÈPOHU
  RUMUNIA       A VII 640 BIBLIOTHECA ARCHAEOLOGICA IASSIENSIS
  A VII 645 BIBLIOTHECA MEMORIAE ANTIQUITATIS
  A VII 650 BIBLIOTHECA MUSEI APULENSIS
  SERBIA             A VII 660 ARHEOLOŠKI INSTITUT U BEOGRADU – POSEBNA IZDANA
  A VII 665 CENTAR ZA ARHEOLOŠKA ISTRAŽÍVANJA
  SŁOWACJA      A VII 670 ARCHAEOLOGICA SLOVACA — FONTES
        A VII 675 ARCHAEOLOGICA SLOVACA MONOGRAPHIAE
  A VII 680 ARCHEOLOGICKÉ PAMÄTNÍKY SLOVENSKA
  A VII 685 DÁVNOVEKÉ UMENIE SLOVENSKA
  A VII 690 MATERIALIA ARCHAEOLOGICA SLOVACA
  A VII 695 VÝCHODOSLOVENSKÝ PRAVEK
  SŁOWENIA      A VII 710 KATALOGI IN MONOGRAFIJE
  A VII 715 OPERA INSTITUTI ARCHAEOLOGICI SLOVENIAE
  A VII 717 RAZPRAVE SAZU
  A VII 720 SITULA
  STANY ZJEDNOCZONE A VII 730 ANTHROPOLOGICAL PAPERS OF THE AMERICAN MUSEUM OF NATURAL

HISTORY

  SZWAJCARIA  A VII 740 COLLECTIO ARCHÆOLOGICA
  SZWECJA         A VII 750 ACTA ARCHAEOLOGICA LUNDENSIA SERIES IN 4°
  A VII 755 ACTA ARCHAEOLOGICA LUNDENSIA SERIES IN 8°
  A VII 760 AUN
  A VII 765 COMMENTATIONES DE NUMMIS SAECULORUM
  A VII 770 KUST TILL KUST-BÖCKER
  A VII 775 MONOGRAPHS – MUSEUM OF NATIONAL ANTIQUITIES, STOCKHOLM
  A VII 780 OCCASIONAL PAPERS IN ARCHAEOLOGY
  A VII 785 ÖLANDS JÄRNALDERSGRAVFÄLT
  A VII 790 THE SCANDINAVIAN JOINT EXPEDITION TO SUDANESE NUBIA
  A VII 795 STUDIER I NORDISK ARKEOLOGI
  A VII 800 STUDIES — MUSEUM OF NATIONAL ANTIQUITIES, STOCKHOLM
  WĘGRY            A VII 820 ARCHAEOLOGIA HUNGARICA
  A VII 825 ARCHAEOLINGUA. SERIES MINOR
  A VII 830 BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE RÉGÉSZETI EMLÉKEI
  A VII 835 FONTES ARCHAEOLOGICI HUNGARIAE
  A VII 840 HEREDITAS – CORVINA
  A VII 845 RÉGÉSZETI FÜZETEK. SER 2
  A VII 850 STUDIA ARCHAEOLOGICA. BUDAPEST
  WIELKA BRYTANIA

A VII 870

ANCIENT PEOPLES AND PALCES
  A VII 875 BAR
  A VII 880 ONE WORLD ARCHAEOLOGY
     
A VIII DZIEJE POWSZECHNE
  A VIII 100 SYNTEZY
  A VIII 200 CHRONOLOGIA I PERIODYZACJA
  A VIII 210 PALEOLIT I MEZOLIT
  A VIII 220 NEOLIT
  A VIII 230 EPOKA BRĄZU I WCZESNA EPOKA ŻELAZA
  A VIII 240 OKRES RZYMSKI I WĘDRÓWKI LUDÓW
  A VIII 250 ŚREDNIOWIECZE
  A VIII 260 NOWOŻYTNOŚĆ
  A VIII 300 PLEMIONA I LUDY
  A VIII 310 ETNOGENEZA
  A VIII 320 JĘZYK
  A VIII 330 CELTOWIE
  A VIII 340 SCYTOWIE I SARMACI
  A VIII 350 TRAKOWIE I DAKOWIE
  A VIII 360 GERMANIE
  A VIII 370 HUNOWIE
  A VIII 380 NORMANOWIE (WIKINGOWIE)
  A VIII 390 SŁOWIANIE I SŁOWIAŃSZCZYZNA
  A VIII 400 ARCHITEKTURA, BUDOWNICTWO, URBANIZACJA
  A VIII 500 SZTUKA
  A VIII 600 OBRZĄDEK POGRZEBOWY, SYMBOLIKA, WIERZENIA
  A VIII 650 MONASTYCYZM
    A VIII 655  CYSTERSI
  A VIII 700 SPOŁECZEŃSTWO I GOSPODARKA
  A VIII 800 UZBROJENIE, KONFLIKTY ZBROJNE
  A VIII 900 KONTAKTY MIĘDZYKULTUROWE
   
A IX ARCHEOLOGIA POZAEUROPEJSKA
  A IX 100 AFRYKA
  A IX 200 AMERYKA PÓŁNOCNA I POŁUDNIOWA
  A IX 300 AUSTRALIA I OCEANIA
  A IX 400 AZJA
   
A X ARCHEOLOGIA EUROPY WSCHODNIEJ
  A X 100 SYNTEZY
  A X 200 BIAŁORUŚ
  A X 300 BUŁGARIA
  A X 400 MOŁDAWIA
  A X 500 ROSJA
  A X 600 RUMUNIA
  A X 700 UKRAINA (REJON MORZA CZARNEGO)
   
A XI ARCHEOLOGIA EUROPY PÓŁNOCNEJ
  A XI 100 SYNTEZY
  A XI 200 DANIA
  A XI 300 ESTONIA
  A XI 400 FINLANDIA
  A XI 500 ISLANDIA
  A XI 600 LITWA
  A XI 700 ŁOTWA
  A XI 800 NORWEGIA
  A XI 900 SZWECJA
   
A XII ARCHEOLOGIA EUROPY ZACHODNIEJ
  A XII 100 SYNTEZY
  A XII 200 BENELUKS
  A XII 300 FRANCJA
  A XII 400 HISZPANIA
  A XII 500 PORTUGALIA
  A XII 600 WIELKA BRYTANIA I IRLANDIA — SYNTEZY
  A XII 610 EPOKA KAMIENIA
  A XII 620 EPOKA BRĄZU I ŻELAZA
  A XII 630 OKRES RZYMSKI
  A XII 640 OKRES ANGLOSASKI
  A XII 650 ŚREDNIOWIECZE
   
A XIII ARCHEOLOGIA EUROPY POŁUDNIOWEJ
  A XIII 100 SYNTEZY
  A XIII 200 ALBANIA
  A XIII 300 ARMENIA
  A XIII 400 BOŚNIA I HERCEGOWINA
  A XIII 500 CHORWACJA
  A XIII 600 CZARNOGÓRA
  A XIII 700 GRUZJA
  A XIII 800 SERBIA
  A XIII 900 SŁOWENIA
   
A XIV ARCHEOLOGIA EUROPY ŚRODKOWEJ
  A XIV 100 SYNTEZY
  A XIV 200 AUSTRIA
  A XIV 300 CZECHY
  A XIV 400 LICHTENSTEIN
  A XIV 500 NIEMCY
  A XIV 600 SŁOWACJA
  A XIV 700 SZWAJCARIA
  A XIV 800 WĘGRY
   
AXV ARCHEOLOGIA POLSKI
  A XV 100 SYNTEZY
  A XV 110 PALEOLIT I MEZOLIT
  A XV 120 NEOLIT
  A XV 130 ENEOLIT, WCZESNA EPOKA BRĄZU
  A XV 140 EPOKA BRĄZU I WCZESNA EPOKA ŻELAZA
    A XV 141   KULTURA ŁUŻYCKA
    A XV 142   KULTURA POMORSKA
  A XV 150 OKRES PRZEDRZYMSKI, OKRES WPŁYWÓW RZYMSKICH, OKRES

WĘDRÓWEK LUDÓW

    A XV 151   KULTURY OKRESU PRZEDRZYMSKIEGO, OKRESU WPŁYWÓW

RZYMSKICH, OKRESU WĘDRÓWEK LUDÓW

  A XV 160 ŚREDNIOWIECZE
  A XV 170 NOWOŻYTNOŚĆ
  A XV 190 HISTORIA KULTURY MATERIALNEJ
  A XV 200 ARCHEOLOGIA POLSKI — WEDŁUG REGIONÓW
  A XV 210 WIELKOPOLSKA
  A XV 220 KUJAWY
  A XV 230 POMORZE
  A XV 240 MAŁOPOLSKA
  A XV 250 ŚLĄSK
  A XV 260 MAZOWSZE
  A XV 270 PODLASIE, WARMIA I MAZURY, DAWNE PRUSY WSCHODNIE
  A XV 300 MONOGRAFIE MIEJSCOWOŚCI
  A XV 310 STANOWISKA PALEOLITYCZNE I MEZOLITYCZNE
  A XV 320  STANOWISKA NEOLITYCZNE
  A XV 330  STANOWISKA ENEOLITYCZNE I WCZESNOBRĄZOWE
  A XV 340  STANOWISKA Z EPOKI BRĄZU I WCZESNEJ EPOKI ŻELAZA
  A XV 350  STANOWISKA Z OKRESU PRZEDRZYMSKIEGO, OWR I OWL
  A XV 360  STANOWISKA ŚREDNIOWIECZNE
  A XV 370  STANOWISKA NOWOŻYTNE I WSPÓŁCZESNE
  A XV 380  STANOWISKA WIELOKULTUROWE
  A XV 390  OGÓLNE HISTORIE MIEJSCOWOŚCI
  A XV 400 ARCHITEKTURA, BUDOWNICTWO, URBANIZACJA
  A XV 500 SZTUKA
  A XV 600 OBRZĄDEK POGRZEBOWY, SYMBOLIKA, WIERZENIA
  A XV 700 OSADNICTWO I GOSPODARKA
  A XV 800 UZBROJENIE, KONFLIKTY ZBROJNE
  A XV 900 KONTAKTY MIĘDZYKULTUROWE
   
A XVI CYWILIZACJE STAROŻYTNE STAREGO ŚWIATA
  A XVI 100 SYNTEZY
  A XVI 110 GENERALIA
  A XVI 120 HISTORIA
  A XVI 130 ARCHEOLOGIA
  A XVI 140 ARCHITEKTURA
  A XVI 150 SZTUKA
  A XVI 160 OBRZĄDEK POGRZEBOWY, SYMBOLIKA, WIERZENIA
  A XVI 170 SPOŁECZEŃSTWO I GOSPODARKA
  A XVI 180 UZBROJENIE, KONFLIKTY ZBROJNE
  A XVI 190 JĘZYK I LITERATURA
  A XVI 200 EGIPT
  A XVI 210 GENERALIA
  A XVI 220 HISTORIA
  A XVI 230 ARCHEOLOGIA
  A XVI 240 ARCHITEKTURA
  A XVI 250 SZTUKA
  A XVI 260 OBRZĄDEK POGRZEBOWY, SYMBOLIKA, WIERZENIA
  A XVI 270 SPOŁECZEŃSTWO I GOSPODARKA
  A XVI 280 UZBROJENIE, KONFLIKTY ZBROJNE
  A XVI 290 JĘZYK I LITERATURA
  A XVI 300 EGEA, GRECJA, MACEDONIA
  A XVI 310 GENERALIA
  A XVI 320 HISTORIA
  A XVI 330 ARCHEOLOGIA
  A XVI 340 ARCHITEKTURA
  A XVI 350 SZTUKA
  A XVI 360 OBRZĄDEK POGRZEBOWY, SYMBOLIKA, WIERZENIA
  A XVI 370 SPOŁECZEŃSTWO I GOSPODARKA
  A XVI 380 UZBROJENIE, KONFLIKTY ZBROJNE
  A XVI 390 JĘZYK I LITERATURA
  A XVI 400 BIZANCJUM
  A XVI 500 RZYM
  A XVI 510 GENERALIA
  A XVI 520 HISTORIA
  A XVI 530 ARCHEOLOGIA
  A XVI 540 ARCHITEKTURA
  A XVI 550 SZTUKA
  A XVI 560 OBRZĄDEK POGRZEBOWY, SYMBOLIKA, WIERZENIA
  A XVI 570 SPOŁECZEŃSTWO I GOSPODARKA
  A XVI 580 UZBROJENIE, KONFLIKTY ZBROJNE
  A XVI 590 JĘZYK I LITERATURA
  A XVI 600 STAROŻYTNY WSCHÓD
  A XVI 610 GENERALIA
  A XVI 620 SYRO-MEZOPOTAMIA
    A XVI 621   GENERALIA
    A XVI 622   HISTORIA
    A XVI 623   ARCHEOLOGIA
    A XVI 624   ARCHITEKTURA
    A XVI 625   SZTUKA
    A XVI 626   OBRZĄDEK POGRZEBOWY, SYMBOLIKA, WIERZENIA
    A XVI 627   SPOŁECZEŃSTWO I GOSPODARKA
    A XVI 628   UZBROJENIE, KONFLIKTY ZBROJNE
    A XVI 629   JĘZYK I LITERATURA
  A XVI 630 ANATOLIA I WSCHODNIE ŚRÓDZIEMNOMORZE
    A XVI 631   GENERALIA
    A XVI 632   HISTORIA
    A XVI 633   ARCHEOLOGIA
    A XVI 634   ARCHITEKTURA
    A XVI 635   SZTUKA
    A XVI 636   OBRZĄDEK POGRZEBOWY, SYMBOLIKA, WIERZENIA
    A XVI 637   SPOŁECZEŃSTWO I GOSPODARKA
    A XVI 638   UZBROJENIE, KONFLIKTY ZBROJNE
    A XVI 639   JĘZYK I LITERATURA
  A XVI 640 KRAJE BIBLIJNE
  A XVI 650 IRAN I AZJA ŚRODKOWA
  A XVI 660 FENICJA