Historia

MARZEC

 1. Theatrum pośrodku Rynku : zabudowania targowe na Rynku średniowiecznego Poznania / Anna Rogalanka ; Poznań, 2017.
 2. Szkoła dziedzictwa : wielo_kulturowość / redakcja: Monika Herkt, Anna Mieszała ; Poznań, 2017.
 3. Radziwiłłowskie dobra Orla (1585-1695) / Michal Sierba ; Białystok, 2017.
 4. Miejsca i sztuka : Turew / Emilian Prałat ; Łódź, 2017.
 5. Londyn wobec ochrony mniejszości żydowskich w Europie Środkowo-Wschodniej (1918-1919) /Dariusz Jeziorny ; Łódź, 2016.
 6. Od Zjazdu w Wyszehradzie do Grupy Wyszehradzkiej : kilkaset lat współpracy środkowoeuropejskiej : praca zbiorowa / pod redakcją naukową Roberta Kowalskiego ; Nowy Targ, 2017.
 7. W kręgu dwóch kultur : społeczeństwo polskich ziem zachodnich w XIX i XX stuleciu / pod redakcją Szczepana Wierzchosławskiego, Anety Niewęgłowskiej, Tomasza Krzemińskiego ; Toruń, 2017.
 8. Reges et gentes : studia nad dyskursem legitymizującym władzę nad wspólnotami wyobrażonymi oraz strategiami ich konstruowania we wczesnym średniowieczu (VI-VII w.) / Robert Kasperski ; Warszawa, 2017.
 9. Stańczycy wobec rozwoju ideologii socjalistycznej w Galicji 1870-1893 / Mariusz Głuszko ; Rzeszów, 2018.
 10. Antropologia lasu : leśnicy a percepcja i kształtowanie wizerunków przyrody w Polsce / Agata Agnieszka Konczal ; Warszawa, 2017.
 11. Żadna blaga, żadne kłamstwo… : wspomnienia z warszawskiego getta / Stanisław Adler ; Warszawa, 2018.
 12. I wojna światowa na morzach w opiniach polskich teoretyków i praktyków / Maciej Franz, Mariusz Kardas ; Oświęcim, 2018.
 13. Nowi Grecy : historyzm polskich romantyków wobec narodzin Altertumswissenschaft / Maciej Junkiert ; Poznań, 2017.
 14. Jugosławia w polityce Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Związku Sowieckiego 1948-1956 / Andrzej Kastory ; Kraków, 2018.
 15. Czerwony głód / Anne Applebaum ; Warszawa, 2018.
 16. Ciało i polityczność koncepcja cielesności w filozofii Michela Foucaulta / Wojciech Mackiewicz ; Kraków, 2018.
 17. Świadkiem jest ta stela : stary cmentarz żydowski w Lublinie / Andrzej Trzciński ; Lublin, 2017.
 18. Średniowieczne słodycze katalońskie w źródłach i literaturze (z wyborem tekstów z XIV i XV wieku) / Rafał Hryszko, Rozalia Sasor ; Kraków, 2017.
 19. Edytorstwo źródeł : różne drogi – wspólny cel / pod redakcją Adama Perłakowskiego ; Kraków, 2017.
 20. Burza nad Morzem Śródziemnym. 5, Gdy Włochów już w tej wojnie nie było / Maciej Franz ; Oświęcim, 2017.

LUTY

 1. The merchant republics : Amsterdam, Antwerp, and Hamburg, 1648-1790 / Mary Lindemann ; Cambridge, 2018.
 2. Feeding France : new sciences of food, 1760-1815 / E. C. Spary Cambridge, 2017.
 3. Życie starożytnych posągów / Tomasz Wujewski ; Poznań, 2017.
 4. Co musi wiedzieć uczony edytor, nawet jeśli nie chce : prace ofiarowane Profesorowi Wiesławowi Wydrze / pod redakcją Bogdana Hojdisa i Katarzyny Krzak-Weiss ; Poznań, 2017.
 5. Spory o Grossa : polskie problemy z pamięcią o Żydach / Paweł Dobrosielski.
 6. Radziwiłłowie : burzliwe losy słynnego rodu / Witold Banach ; Poznań, 2018.
 7. Warszawa przed wybuchem powstania 17 kwietnia 1794 roku / Wacław Tokarz ; redakcja: Andrzej Bucholz ; Oświęcim, 2018.
 8. Jan bez Ziemi : zdrada, tyrania i wielka karta swobód / Marc Morris ; Oświęcim, 2018.
 9. Sprawa jedenastu : uwięzienie przywódców NSZZ „Solidarność” i KSS „KOR” 1981-1984 Andrzej Friszke ; Kraków, 2017.
 10. Wehrmacht w walce miejskiej 1939-1942 / Adrian E. Wettstein ; Oświęcim, 2018.
 11. Sprawa jedenastu : uwięzienie przywódców NSZZ „Solidarność” i KSS „KOR” 1981-1984 / Andrzej Friszke ;Kraków, 2017.
 12. Pieczęcie przy dokumentach Związku Pruskiego : akt erekcyjny i dokumenty akcesyjne / wydał Marcin Hlebionek ; opracowanie redakcyjne Magdalena Mordawska ; Toruń, 2017.
 13. Kara Mustafa nad Dnieprem : geneza, przebieg i skutki wojny czehryńskiej 1678 r. / Andrzej Witkowicz ; Zabrze, 2017.
 14. Historia Gotów, Wandalów i Swebów oraz kroniki wczesnośrednowiecznej Hiszpanii : Kronika po Hieronimie, Kronika Saragoska, Kronika królów Wizygotów, Chronologia królów Gotów, Kronika „do Sebastiana” / Izydor z Sewilli ; przekład, wstęp i opracowanie Artur Foryt ; Kraków, 2017.
 15. Pomniki w epoce antropocenu / pod redakcją Małgorzaty Praczyk ; Poznań, 2017.
 16. Organizacja ukraińskich nacjonalistów w Polsce 1944-1950 : likwidacja struktur kierowniczych. Cz. 1 i 2 / komitet redakcyjny Jerzy Bednarek [i 8 pozostałych] ; Warszawa, 2017.
 17. Prezydent opozycji : krótka biografia Jana Józefa Lipskiego / Łukasz Garbal ; Warszawa, 2017.
 18. Polska Partia Robotnicza w województwie olsztyńskim w latach 1945-1948 : struktury – kadry – działalność / Dominik Krysiak ; Olsztyn, 2017.
 19. „Ojczyzna obrońcy swemu” : weterani i kombatanci jako problem polityczny i społeczny w Polsce w XX wieku pod redakcją Marka Kornata, Marcina Kruszyńskiego i Tomasza Osińskiego ; Lublin, 2017.
 20. Z Polską pod rękę Jan Prot (1891-1957) i odbudowa niepodległego państwa polskiego / Marek Wierzbicki ; Lublin, 2017.
 21. Piony śledcze aparatu bezpieczeństwa publicznego 1944-1990 / pod redakcją Magdaleny Dźwigał i Pawła Skubisza.
 22. Wywiad cywilny Polski Ludowej w latach 1945-1961. T. 1 i 2 / Witold Bagieński ; Warszawa, 2017.
 23. Zmienność pamięci : biskup Carl Maria Splett w polskiej i niemieckiej pamięci historycznej / Aleksandra Kmak-Pamirska ; warszawa, 2017.
 24. Zmagania : autobiografia dowódcy dywizjonu myśliwskiego / Franciszek Kornicki ; Warszawa, 2017.
 25. Problemy wsi w Polsce w latach 1956-1980 w świetle listów do władz centralnych / Anna Maria Adamus ; Warszawa, 2017.
 26. Emigracyjne miscellanea : studia z dziejów polskiej emigracji politycznej 1939-1990 / pod redakcją Sławomira Łukasiewicza ; Warszawa, 2017.
 27. Dziennik czynności Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego /Władysław Sikorski ; Lublin, 2017.
 28. Studencki Komitet Solidarności we Wrocławiu 1977-1980. CZ. 1, 2, 3 / Kamil Dworaczek ; Wrocław, 2017.
 29. Związek Bojowników o Wolność i Demokrację na Warmii i Mazurach w latach 1949-1990 / Mariusz Korejwo ; Białystok, 2017.
 30. Sądownictwo w Marynarce Wojennej w latach 1945-1955 / Helena Kowalska ; Gdańsk, 2017.
 31. Sobór oczami polskich komunistów : Sobór Watykański II w świetle dokumentów MSW i MSZ / wstęp, wybór, opracowanie Wojciech Kucharski, Dariusz Misiejuk ; warszawa, 2017.
 32. Kościół katolicki w Europie Środkowo-Wschodniej w obliczu dwóch totalitaryzmów (1917-1990). T. 2 / pod redakcją Mariusza Krzysztofińskiego i Józefa Wołczańskiego ; Rzeszów, 2017.
 33. Kara Mustafa nad Dnieprem : geneza, przebieg i skutki wojny czehryńskiej 1678 r. / Andrzej Witkowicz ;Zabrze, 2017.
 34. Opór społeczny i konspiracja proweniencji narodowej na terenie Skawiny w latach 1945-1956 / Przemysław Mardyła ; Kraków, 2017.
 35. Wasza solidarność – nasza wolność : reakcje emigracji polskiej i świata na wprowadzenie stanu wojennego 13 grudnia 1981 (grudzień 1981 – styczeń 1982) = Your Solidarity – Our Liber : reactions of émigré Poles and the world to the imposition of martial law in Poland on December 13-th, 1981 (December 1981 – January 1982) / wybór, redakcja i opracowanie Słwomir Łukasiewicz, Agnieszka Jaczyńska, Patryk Pleskot ; Lublin, 2017.
 36. „Wire bound state” :$bstructure and functions of the Jewish administration of the Łódź Ghetto / Adam Sitarek ; Łódź, 2017.