Archeologia

 PAŹDZIERNIK

 1. Archeologia Sudanu : Katalog wystawy w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu, Marek Chłodnicki
 2. Bartnik A., Wielcy władcy starożytności
 3. Biel J., Die eisenzeitliche Siedlung in der Flur Reps und andere vorgeschichtliche Fundstellen von Eberdingen-Hochdorf (Kreis Ludwigsburg); Forschungen und Berichte zur Vor- und Frühgeschichte in Baden-Württemberg, Bd. 111
 4. Durham K., Długie łodzie wikingów
 5. Klimscha F., Pietrele 1. Beile und Äxte aus Stein : Distinktion und Kommunikation während der Kupferzeit im östlichen Balkangebiet; Archäologie in Eurasien, Bd. 34
 6. Line P., Wikingowie: wojownicy Północy
 7. Runciman S., Zapomniana stolica Bizancjum: historia Mistry i Peloponezu
 8. Siedlungsarchäologie im Alpenvorland XIII. Die früh- mittelbronzezeitliche „Siedlung Forschner” im Federseemoor. Naturwissenschaftliche Untersuchungen. Bohlenwege, Einbäume und weitere botanische Beiträge
 9. Stanaszek Ł. M., Wampiry w średniowiecznej Polsce
 10. Ulmer A., Cywilizacja Majów: osiągnięcia intelektualne, historia militarna i polityczna
 11. Używki w świetle źródeł archeologicznych i historycznych, red, J. Żychlińska, A. Głowacka-Penczyńska, A. Klonder
 12. Wczesnośredniowieczny gród w Połupinie, stan. 2: nowe analizy i interpretacje źródeł archeologicznych i przyrodniczych, red. B. Gruszka
 13. Working in archaeology
 14. Życie codzienne w prahistorycznej Macedonii, t. 2, red. M. Szmyt

WRZESIEŃ

 1. Archeologia współczesności, red. Zalewska A. I., Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich
 2. Cmentarzysko z wczesnej epoki żelaza w Kokotowie (stanowisko 19), gm. Wieliczka, [red. Chochorowski J.]
 3. Czopek S., Machnik J., Pasterkiewicz W., Pawliw D., Petehyrycz W., Wielokulturowe stanowiska archeologiczne w Bykowie koło Drohobycza
 4. Ferguson R., Młot i krzyż: nowa historia wikingów
 5. Firlet E., Komorowski W., Małecki J. M., Rokosz M., Rynek krakowski odkryty na nowo
 6. Forging identities: the mobility of culture in Bronze Age Europe : report from a Marie Curie project 2009-2012 with concluding conference at Aarhus University, Moesgaard 2012. Vol. 1, 2, ed. by Suchowska-Ducke P., Scott Reiter S., Vandkilde V.
 7. Fornasier J., Die griechische Kolonisation im Nordschwarzmeerraum vom 7. bis 5. Jahrhundert v. Chr.
 8. Honoratissimum assensus genus est armis laudare: studia dedykowane Profesorowi Piotrowi Kaczanowskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin, red. Madyda-Legutko R., Rodzińska-Nowak J.
 9. Innowacja i tradycja. Henryk Brunsberg i późnogotycka architektura ceglana Pomorza i Brandenburgii, red. Gierke M.
 10. Kopacz J., Šebela L., Kultura unietycka i grupa wieterzowska na Morawach na podstawie materiałów krzemieniarskich
 11. Lelów: miejsce, doświadczenie, pamięć, red. Skrzypczyk M.
 12. Machnik J., Pawliw D., Petehyrycz W., Prahistoryczne kurhany (III tys. przed Chr.) we wsi Haji Nyżni koło Drohobycza w prawym dorzeczu górnego Dniestru
 13. Modlnica, stan. 5: od późnej epoki brązu po czasy średniowiecza, red. Dzięgielewski K., Dzięgielewska M., Sztyber A.
 14. Moskal K., Kafle w zbiorach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa
 15. Namirski C., Nuragiczna Sardynia
 16. Od epoki brązu do czasów nowożytnych: wybrane odkrycia i znaleziska, red. J. Chochorowski
 17. Osady z epoki kamienia oraz wczesnej epoki brązu na stanowiskach 9 i 10 w Stanisławicach, pow. Bocheński, red. Nowak M., Rodak T.
 18. Parker P., Furia ludzi Północy: dzieje świata wikingów
 19. Robinson A., Szyfr Egiptu: Jean-François Champollion i hieroglify
 20. Skarżysko-Kamienna: panorama dziejów miasta, [wstęp Rzuchowski P.; aut. Schild R. et al.]
 21. Steele P., Nawrócenie i chrzest Mieszka I
 22. Szrejter A., Herosi mitów germańskich. T. 2, Sigurd bohater Północy
 23. Wielofazowe osady kultury mierzanowickiej w Targowisku i Zakrzowcu na Podgórzu Wielickim, red. Górski J., Jarosz P.
 24. Workshopy ke středověké a novověké keramice: Panská Lhota 2015, eds. Měřínský Z., Klápště J.
 25. Zinkow L., Sfinks: symbol i transformacje

LUTY 2016

 1. Naddniestrzańskie kompleksy cmentarzysk kurhanowych społeczności z III i z pierwszej połowy II tysiąclecia przed Chr. w okolicach Jampola, obwód winnicki : z badań nad północno-zachodnią rubieżą osadnictwa społeczności kręgu kultur „wczesnobrązowych” strefy pontyjskiej : badania z lat 1984-2014; pod red. Aleksandra Kośko, Mychajła Potupczyka, Serhija Razumowa
 2. Mikroregion Nieborowej na Polesiu Lubelskim: od epoki kamienia po wczesną epokę żelaza; Tomasz Boroń
 3. Kontakty Pojezierza Mazurskiego ze wschodnią strefą Bałtyku w okresie wpływów rzymskich na przykładzie szpil; Anna Juga-Szymańska
 4. Średniowieczne cmentarzysko w Czarnej Wielkiej : stan. 1, woj. podlaskie : (badania 1951-1978). T. 2 ; red. Halina Karwowska
 5. Archeologie a letecké laserové skenování krajiny / Archaeology and airborne laser scanning of the landscape; Martin Gojda, Jan John a kol.
 6. An Thaya und Notte im Mittelalter : Vergleichende archäologische Untersuchungen zu Sozial- und Siedlungsstrukturen im westslawischen Raum (6. bis 13. Jahrhundert); von Felix Biermann ; mit Beträgen von Adéla Balcárková [et al.]
 7. Wytwórczość skórzana w późnośredniowiecznej Dzielnicy Chyżyńskiej w Szczecinie / Leatherworking in Late Medieval Szczecin Chyżyńska Neighbourhood; Anna Bogumiła Kowalska
 8. Wczesnośredniowieczna osada w Wilenku, gm. Szczaniec, wraz z pozostałościami osadnictwa nowożytnego : archeologiczne badania ratownicze na trasie autostrady A2; Artur Dębski
 9. Obraz i metoda; pod red. Agnieszki Seidel-Grzesińskiej i Kseni Stanickiej-Brzezickiej
 10. Contextualisation of the Hoard from Vettersfelde / Witaszkowo : archaeological excavation at Kozów, site 2 in the Lubusz Land / Kontekstualizacja skarbu z Vettersfelde / Witaszkowa : badania archeologiczne na st. 2 w Kozowie w Ziemi Lubuskiej; ed. by Zbigniew Kobyliński ; with contribution by Fernando Agua-Martínez [et al.]
 11. Struktury osadnicze we wczesnych fazach kultury łużyckiej na Górnym Śląsku; Łukasz Mrówka
 12. Starosiedle in the Lubusz land : prehistoric and early medieval settlement / Starosiedle w ziemi lubuskiej : osadnictwo starożytne i wczesnośredniowieczne; ed. by Zbigniew Kobyliński ; with contributions by Fernando Agua-Martínez [et al.]
 13. Skarby z okolic Suchania = The treasures of Suchań; pod red. Krzysztofa Kowalskiego i Aleksandra Bursche
 14. Kompleks osadniczy kultury łużyckiej w Targowisku stan. 10-12, pow. wielicki; red. Jacek Górski
 15. Importy celtyckie w kulturze przeworskiej i oksywskiej na ziemiach polskich w młodszym okresie przedrzymskim : zróżnicowanie, drogi napływu, kontekst kulturowy; Tomasz Bochnak
 16. Pre-columbian Maya graffiti : context, dating and function; Jarosław Źrałka
 17. Scandinavian amulets in Viking Age Poland; Leszek Gardeła
 18. Przemiany osadnicze nad dolnym odcinkiem górnej Wisły w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza; Wojciech Rajpold
 19. Studien zum Burgwall von Mikulčice. Bd. 10, Early medieval swords from Mikulčice; Jiří Košta, Jiří Hošek
 20. Neolithic and Copper Age between the Carpathians and the Aegean Sea : chronologies and technologies from the 6th to the 4th Millennium BCE ; international workshop Budapest 2012; Ed. by Svend Hansen, Pál Raczky, Alexandra Anders, Agathe Reingruber
 21. Mikrostrukturalne przesłanki dla oceny pochodzenia i przetworzenia czerwonych surowców żelazistych („ochr”) na przykładzie wybranych stanowisk paleolitycznych; Joanna Trąbska
 22. Studia nad okuciami rzemieni w typie karolińskim : VIII-X wiek. Część 1 i 2; Zbigniew Robak
 23. Schlachtfeld und Massengrab : Spektren interdisziplinärer Auswertung von Orten der Gewalt ; Fachtagung vom 21. bis 24. November 2011 in Brandenburg an der Havel; Red.: Sabine Eickhoff
 24. Grabfunde der frühen und der beginnenden mittleren Bronzezeit in der Westslowakei. Teil 1, Teil 2; Zoja Benkovsky-Pivovarová, Bohuslav Chropovský
 25. Tod im Tollensetal : Forschungen zu den Hinterlassenschaften eines bronzezeitlichen Gewaltkonfliktes in Mecklenburg-Vorpommern. Teil 1, Die Forschungen bis 2011; hrsg. von Detlef Jantzen [et al.]
 26. Paleolit východních svahů Drahanské vrchoviny; Ondřej Mlejnek
 27. Vistula amne discreta : greckie i łacińskie źródła do najdawniejszych dziejów ziem Polski; wybór tekstów i wstęp Jerzy Kolendo; wydanie tekstów greckich i łacińskich Tomasz Płóciennik; przekłady Małgorzata Borowska i Karolina Holzman, Tomasz Płóciennik; komentarze Jerzy Kolendo i Tomasz Płóciennik
 28. GIS-gestützte historisch-geographische Untersuchungen im Umfeld ausgewählter frühkeltischer Fürstensitze in Südwestdeutschland; Christof J. Schuppert
 29. Jäger, Fischer, Töpfer : Wildbeutergruppen mit früher Keramik in Nordosteuropa im 6. und 5. Jahrtausend v. Chr.; Henny Piezonka
 30. Studia praehistorica in honorem Janez Dular; ured. Sneža Tecco Hvala
 31. Lužická kultura v českém Slezsku; Jiří Juchelka
 32. Grabungen im Bereich der ehemaligen Flussarme in Mikulčice; Lumír Poláček
 33. Raně středověký knížecí hrob z Kolína / Early medieval princely burial from Kolin; Jiří Košta, Michal Lutovský ; s příspevky Marka Fikrle [et al.]
 34. Archäologische Ausgrabungen auf dem Burgwardmittelpunkt in Dresden-Briesnitz; Karin Wagner mit Beitr. von Nobert Benecke [et al.]
 35. Die linien- und stichbandkeramische Siedlung von Dresden-Prohlis : Eine Fallstudie zum Kulturwandel in der Region der oberen Elbe um 5000 v. Chr.; von Thomas Link
 36. Pravěká a raně středověká archeologie v dějinách Národního muzea / Prehistoric and early medieval archeology in the history of National Museum; Karel Sklenář
 37. Artifacts from the Craig Mound at Spiro, Oklahoma; April K. Sievert with J. Daniel Rogers; contribution by Javier Urcid
 38. Osada kultury pól popielnicowych w Grzybianach koło Legnicy; pod red. Tomasza Stolarczyka i Justyny Baron
 39. Słownik wsi śląskich w średniowieczu. T. 1, Powiat lubiński; Dagmara Adamska, Agnieszka Latocha, Dominik Nowakowski, Aleksander Paroń, Marcin Siehankiewicz, Robert Sikorski ; pod redakcją Dominika Nowakowskiego
 40. Lithic chipped industry of the young eneolithic in Moravia and Czech Silesia; by Jerzy Kopacz, Antonín Přichystal, Lubomír Šebela
 41. Landscapes, histories and societies in the Northern European Neolithic; Institut für Ur- und Frühgeschichte der CAU Kiel ; Hrsg. von Martin Furholt [et al.]
 42. Schlachtfeldarchäologie = Battlefield Archaeology : 1. Mitteldeutscher Archäologentag vom 09. bis 11. Oktober 2008 in Halle (Saale); hrsg. vom Harald Meller
 43. A companion to ancient Egypt; ed. by Alan B. Lloyd.
 44. Images of woman and child from the Bronze age : reconsidering fertility, maternity and gender in the ancient world; Stephanie Lynn Budin
 45. A cultural history of the human body in antiquity; ed. by Daniel H. Garrison
 46. A cultural history of the human body in the medieval age; ed. by Linda Kalof
 47. Ancient Syria : a three thousand year history; Trevor Bryce
 48. W wolińskim porcie / In Wolin’s port; Andrzej Janowski
 49. Zanim nastali Słowianie; Jerzy Głosik
 50. Fałszerstwa i manipulacje w przeszłości i wobec przeszłości; pod red. Justyny Olko
 51. Religia starożytnego Egiptu : perspektywa religioznawcza; Wiesław Bator
 52. Dzieje opactwa cystersów w Kołbaczu (1173-1535); Michał Franiak
 53. Logika pisma a organizacja społeczeństwa; Jack Goody
 54. Tajemnice wczesnych Słowian; Leszek Moczulski
 55. Od prehistorii do cywilizacji na kontynentach pozaeuropejskich; [aut. Paolo Matthiae et al.
 56. Sagi islandzkie : zarys dziejów literatury staronordyckiej; redaktorzy naukowi Jakub Morawiec, Łukasz Neubauer
 57. Słownik archeologiczny rosyjsko-polski i polsko-rosyjski; [Krzysztof Jarzęcki
 58. Brytowie; Christopher A. Snyder
 59. Goci – rzeczywistość i legenda; Jerzy Strzelczyk
 60. Herosi mitów germańskich : Sigurd Pogromca Smoka i inni Wölsungowie. T. 1; Artur Szrejter
 61. Pismo linearne A na tle egejskich pism epoki brązu; Małgorzata Zadka
 62. Sześćdziesiąt lat z archeologią w życiu cyklisty; Bogdan Balcer
 63. Paleolityczna Wenus : górnopaleolityczne przedstawienia antropomorficzne z Europy Środkowo-Wschodniej; Aleksandra Kuczyńska-Zonik
 64. Trzy światy średniowiecza; Grzegorz Kiarszys
 65. Lwy znad Czarnej Wody : opowieść o sacrum ślężańskiego krajobrazu w XII-XIX wieku; Andrzej Mierzwiński
 66. Miejsca pamięci : pradzieje, średniowiecze i współczesność; pod redakcją Bogusława Gedigi, Anny Grossman i Wojciecha Piotrowskiego
 67. Hieroglify egipskie : mowa bogów; Andrzej Ćwiek
 68. Forty i posterunki rzymskie w Scytii i Taurydzie w okresie pryncypatu; Radosław Karasiewicz-Szczypiorski
 69. Kachle doby gotické, renesanční a ranĕ barokní : výbĕrový katalog Národního muzea v Praze; Vladimír Brych